Završni račun

 

završni račun

Krajnji rok za predaju završnog računa  jeste 28.02.2013. godine. Do tog datuma svi privredni subjekti su dužni da predaju završni račun Agenciji za privredne registre radi registracije i objavljivanja na sajtu Agencije. Nepostupanje po navedenom povlači sankcije predviđene Zakonom o računovodstvu i reviziji.