Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Službeni glasnik RS: 099/2011 Datum: 27.12.2011

 

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o postupku registracije
u Agenciji za privredne registre

Proglašava se Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2011. godini, 26. decembra 2011. godine.

PR broj 176

U Beogradu, 27. decembra 2011. godine

Predsednik Republike,

Boris Tadić, s.r.

ZAKON

o postupku registracije u Agenciji za privredne
registre

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se postupak registracije, evidentiranja i objavljivanja podataka i dokumenata koji su, u skladu sa posebnim zakonom, predmet registracije, evidencije i objavljivanja u registrima i evidencijama koje vodi Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), kao i druga pitanja od značaja za registraciju, evidenciju i objavljivanje.

Pojmovi

Član 2.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1) registar jeste jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet registracije kao i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija;

2) podatak jeste činjenica koja je propisana kao predmet registracije ili evidencije ili koja je od značaja za pravni promet;

3) registracija jeste upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata u registrima koje vodi Agencija;

4) registraciona prijava (u daljem tekstu: prijava) jeste podnesak kojim se pokreće postupak registracije;

5) registrator jeste fizičko lice koje vodi registar, imenovano u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj Agencije;

6) podnosilac prijave jeste lice ovlašćeno za podnošenje prijave;

7) objavljivanje jeste elektronsko prikazivanje, na internet strani Agencije, podataka i dokumenata koji su predmet registracije i evidentiranja, odluka koje su donete u postupku registracije i evidentiranja i podataka i dokumenata koji nisu predmet registracije i evidentiranja, a objavljuju se u skladu sa propisima;

8) izvod o registrovanim podacima jeste javna isprava koja sadrži registrovane podatke o pravnom ili fizičkom licu ili predmetu registracije, prema stanju u trenutku izdavanja izvoda;

9) potvrda jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je podatak ili dokument bio registrovan, da li registar sadrži dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja ili posledice registracije;

10) evidencija jeste jedinstvena, centralna, elektronska baza podataka i dokumenata koji su propisani kao predmet evidentiranja i dokumenata na osnovu kojih je izvršeno evidentiranje;

11) izvod o evidentiranim podacima jeste javna isprava kojom se potvrđuje da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz evidencije;

12) korisnička aplikacija jeste aplikativno softversko rešenje namenjeno podnošenju elektronske prijave;

13) zabeležba jeste upis podataka i dokumenata koji su kao takvi propisani kao predmet zabeležbe ili upis podataka i dokumenata koji po oceni registratora predstavljaju činjenice od značaja za pravni promet.

Načela registracije

Član 3.

Postupak registracije zasniva se na načelima:

1) javnosti i dostupnosti, prema kome su registrovani podaci i dokumenti javni i dostupni svim licima, preko internet strane Agencije i neposrednim uvidom u registar, osim ako javnost i dostupnost nije ograničena ili isključena zakonom;

2) tačnosti i pretpostavke savesnosti, prema kome treća lica koja se u pravnom prometu pouzdaju u podatke iz registara ne snose štetne pravne posledice zbog netačnih podataka u registrima;

3) formalnosti, prema kome registrator donosi odluke na osnovu činjenica iz prijave, priloženih dokumenata i registrovanih podataka, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kome su dokumenti doneti;

4) vremena nastanka, prema kome se podaci i dokumenti vode u registru prema vremenu nastanka podatka, odnosno dokumenta, izuzev ako zakonom nije drugačije određeno;

5) vremenskog redosleda, prema kome prvenstvo u odlučivanju ima ranije podneta prijava.

Shodna primena zakona

Član 4.

Na pitanja koja se odnose na postupak registracije i evidentiranja, a koja ovim zakonom nisu posebno uređena, primenjuje se zakon kojim se uređuje opšti upravni postupak.

II. POSTUPAK REGISTRACIJE

Pokretanje postupka

Član 5.

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Agenciji, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti.

Pokretanje postupka podnošenjem prijave

Član 6.

Prijava se podnosi na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, u formi podneska u kome se navode:

1) naziv registra kome se prijava podnosi;

2) predmet i vrsta registracije;

3) identifikacioni podaci podnosioca prijave;

4) na koji način, propisan ovim zakonom, podnosilac zahteva da mu se dostavi odluka registratora.

Uz prijavu se prilažu propisani dokumenti u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, ako drugačije nije propisano, kao i dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije.

Ako je dokument podnet na stranom jeziku, prilaže se i prevod tog dokumenta sačinjen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Pokretanje postupka po službenoj dužnosti

Član 7.

Postupak registracije pokreće se po službenoj dužnosti, ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

Zabeležba

Član 8.

Upis zabeležbe vrši se na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti, ako registrator dođe do saznanja o činjenicama i dokumentima koji su od značaja za pravni promet.

Način podnošenja prijave

Član 9.

Prijava se podnosi Agenciji, neposredno ili poštom.

Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme podnošenja prijave uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji.

Ako se prijava registracije finansijskih izveštaja podnosi preporučenom poštanskom pošiljkom smatra se da je prijava podneta danom predaje pošiljke u skladu sa zakonom kojim se uređuju poštanske usluge.

Rok za podnošenje prijave

Član 10.

Podnosilac prijave je dužan da Agenciji podnese prijavu u roku od 15 dana od dana nastanka podatka ili dokumenta koji su predmet registracije, odnosno promene registrovanog podatka ili dokumenta, ako zakonom nije određen drugi rok.

Za prijavu koja je podneta po isteku roka iz stava 1. ovog člana plaća se naknada u skladu sa propisom kojim se uređuju naknade koje za svoje usluge naplaćuje Agencija.

Podnošenje elektronske prijave

Član 11.

Elektronska prijava Agenciji podnosi se putem korisničke aplikacije za prijem elektronske prijave kojom se obezbeđuje prijem elektronskih dokumenata i dokaza o uplati naknade za registraciju.

Potpisivanje elektronske prijave i dokumenata, kao i overa elektronskih dokumenata, vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski potpis i elektronski dokument.

Potvrda o primljenoj prijavi

Član 12.

Potvrda o primljenoj prijavi izdaje se, na zahtev podnosioca prijave, prilikom neposrednog podnošenja prijave Agenciji.

Potvrda o primljenoj elektronskoj prijavi dostavlja se na elektronsku adresu koja je registrovana kao elektronska adresa za prijem pošte ili na elektronsku adresu navedenu u prijavi.

Potvrda o primljenoj prijavi naročito sadrži broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema prijave, vrstu prijave, podatke o podnosiocu prijave i spisak priloženih dokumenata.

Na internet strani Agencije objavljuju se podaci o primljenoj prijavi koji sadrže:

1) oznaku registra;

2) broj pod kojim je prijava zavedena;

3) datum i vreme prijema prijave;

4) vrstu prijave;

5) podatak o podnosiocu prijave;

6) podatak o statusu u kome se prijava nalazi.

Izmena i odustanak od prijave

Član 13.

Podnosilac prijave može da izmeni prijavu ili da od nje odustane do donošenja odluke registratora o prijavi.

Ako podnosilac prijave odustane od prijave, registrator donosi rešenje kojim se postupak obustavlja.

Postupanje registratora po prijavi

Član 14.

Po prijemu prijave registrator proverava da li su ispunjeni uslovi za registraciju, i to:

1) da li je nadležan za postupanje po prijavi;

2) da li je prijavu podnelo ovlašćeno lice;

3) da li je podatak ili dokument predmet registracije;

4) da li je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan;

5) da li prijava sadrži podatke i činjenice potrebne za registraciju;

6) da li su uz prijavu priloženi propisani dokumenti;

7) da li su činjenice iz prijave saglasne činjenicama iz dokumenata priloženih uz prijavu i podacima koji su registrovani u registru koji postupa po prijavi;

8) da li je u registru koji postupa po prijavi pod istim nazivom već registrovano drugo pravno lice ili preduzetnik ili je već podneta prijava za registraciju pod istim nazivom ili je naziv već rezervisan u skladu sa ovim zakonom, odnosno da li je naziv određen u skladu sa zakonom;

9) da li su činjenice iz dokumenata računski i logički usaglašene u skladu sa propisima kojima se uređuje njihova sadržina i forma, ako je prijava podneta registru nadležnom za registraciju finansijskih izveštaja;

10) da li je uz prijavu priložen dokaz o uplati naknade za vođenje postupka registracije.

Rok za odlučivanje o prijavi

Član 15.

Registrator rešenjem ili zaključkom (u daljem tekstu: odluke), odlučuje o prijavi u roku od pet dana od dana prijema prijave.

Izuzetno, rok za odlučivanje o prijavi za registraciju finansijskog izveštaja je 60 dana od dana prijema prijave.

Usvajanje prijave

Član 16.

Ako su ispunjeni uslovi za registraciju, registrator bez učešća podnosioca prijave u postupku, donosi rešenje kojim usvaja prijavu.

Odbacivanje prijave

Član 17.

Ako utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 1), 3) i 4), ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu.

Ako nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tač. 2) i 5) – 10) ovog zakona, registrator donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni.

Ako podnosilac prijave, u roku od 30 dana od dana objavljivanja rešenja iz stava 2. ovog člana, podnese registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave odbačene u skladu sa stavom 2. ovog člana.

Delimično usvajanje prijave

Član 18.

Ako se prijava odnosi na registraciju dva ili više podatka ili dokumenta, prijava se delimično usvaja tako što se registruju podaci ili dokumenti za čiju su registraciju ispunjeni uslovi, a o prijavi u ostalom delu odlučuje se na način propisan članom 17. ovog zakona.

Propuštanje roka za odlučivanje o prijavi

Član 19.

Ako registrator ne odluči o prijavi u rokovima iz člana 15. ovog zakona, smatraće se da je prijava usvojena, o čemu donosi rešenje i traženu registraciju, bez odlaganja, sprovodi u registar, izuzev u slučajevima kada nisu ispunjeni uslovi propisani članom 14. tač. 1), 3) i 4) Zakona.

Prekid i odlaganje postupka

Član 20.

Registrator prekida ili odlaže postupak odlučivanja o prijavi, u slučajevima i na način propisan zakonom kojim se uređuje predmet te registracije.

Povraćaj u pređašnje stanje

Član 21.

U postupku registracije nije dozvoljen povraćaj u pređašnje stanje.

Objavljivanje i dejstvo registracije

Član 22.

Odluke registratora donete u postupku registracije istovremeno se i objavljuju.

Registrovani podaci i dokumenti istovremeno se objavljuju sa donošenjem rešenja kojim se prijava usvaja.

Registracija proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja.

Registracija proizvodi pravno dejstvo za ubuduće.

Ispravka greške

Član 23.

Ako je prilikom registracije načinjena greška u pisanju, računanju ili druga očigledna greška, registrator će, u roku od pet dana od dana saznanja za grešku ili od dana podnošenja zahteva za ispravku, izvršiti ispravku greške u registru i o tome doneti zaključak.

Ako registrator, odlučujući o zahtevu za ispravku greške, utvrdi da greška nije načinjena, donosi rešenje kojim se zahtev odbija kao neosnovan.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora

Član 24.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora vrši se na zahtev podnosioca prijave i to:

1) poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica ili preduzetnika;

2) poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica ili preduzetnika, ako adresa za prijem pošte nije registrovana;

3) slanjem na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronsko poslovanje;

4) preuzimanjem u sedištu Agencije ili njenih organizacionih delova;

5) poštanskom pošiljkom, na adresu prebivališta ili boravišta fizičkog lica koje je stranka u postupku.

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke registratora u elektronskoj formi dostavlja se na registrovanu adresu za prijem elektronske pošte ili na adresu za prijem elektronske pošte koja je u prijavi označena.

Dostavljanje pismenog otpravka odluke registratora smatra se izvršenim danom slanja na adresu iz stava 1. tač. 1), 2), 3) i 5) ovog člana.

Ako je prijavu podneo punomoćnik otpravak odluke se vrši na adresu punomoćnika u skladu sa odredbama ovog člana.

III. PRAVNA SREDSTVA

Žalba

Član 25.

Protiv odluka registratora podnosilac prijave može da podnese žalbu ministru nadležnom za odlučivanje o žalbi, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

Žalba ne zadržava izvršenje.

Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje iz člana 17. stav 2. ovog zakona i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi.

Potvrda o primljenoj žalbi

Član 26.

Potvrda o primljenoj žalbi izdaje se na zahtev podnosioca žalbe, kada se žalba podnosi preko Agencije.

Potvrda o primljenoj žalbi sadrži podatke o podnosiocu žalbe, datumu podnošenja žalbe i broju i datumu odluke koja se žalbom pobija.

Na internet strani Agencije objavljuju se podaci o primljenoj žalbi i to:

1) broj pod kojim je žalba zavedena;

2) datum i vreme prijema žalbe;

3) podatak o podnosiocu žalbe;

4) podatak o statusu u kome se žalba nalazi.

Sadržina žalbe

Član 27.

U žalbi se navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

Podnosilac žalbe ne može u žalbi da se poziva na činjenice koje nisu unete u prijavu i dokumenta koja uz prijavu nisu priložena.

Odlučivanje registratora o žalbi

Član 28.

Ako registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, donosi rešenje kojom je odbacuje.

Ako registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijanu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

Ako registrator u roku od pet dana od dana prijema žalbe ne odluči na način propisan st. 1. i 2. ovog člana, žalbu bez odlaganja dostavlja nadležnom ministru.

 

Odlučivanje ministra o žalbi

Član 29.

Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

Ministar može:

1) odbaciti žalbu ako je neblagovremena, nedopuštena ili podneta od neovlašćenog lica, ako registrator nije to učinio;

2) odbiti žalbu kao neosnovanu;

3) usvojiti žalbu i ukinuti odluku i vratiti registratoru predmet na ponovno odlučivanje;

4) usvojiti žalbu i ukinuti odluku i sam odlučiti o prijavi.

Brisanje registrovanog podatka ili dokumenta
po službenoj dužnosti

Član 30.

Registrator, kada utvrdi da je podatak ili dokument registrovan, a da u momentu registracije nisu bili ispunjeni uslovi za njegovu registraciju, ukinuće svoju odluku i brisati podatak ili dokument, najkasnije u roku od 6 meseci od narednog dana od dana objavljivanja registrovanog podatka ili dokumenta.

Rešenje o brisanju registrovanog podatka ili dokumenta dostavlja se licu čiji je podatak ili dokument brisan.

Istovremeno sa brisanjem registrovanog podatka ili dokumenta uspostavlja se prethodno registrovano stanje.

Podnosilac prijave po osnovu koje je izvršena registracija podatka ili dokumenta koji je brisan u skladu sa odredbama ovog člana ima pravo na žalbu u skladu sa odredbama čl. 25. do 29. ovog zakona.

Pravna sredstva propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak i dejstvo odluka

Član 31.

Pravna sredstva, propisana zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, shodno se primenjuju i na odluke donete u postupku registracije.

Odluke donete u postupku po pravnim sredstvima iz stava 1. ovog člana proizvode dejstvo za ubuduće.

 

Upravni spor

Član 32.

Odluka ministra je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

Protiv pravnosnažne odluke Upravnog suda stranka i nadležni javni tužilac mogu da podnesu Vrhovnom kasacionom sudu zahtev za preispitivanje sudske odluke.

IV. NIŠTAVOST REGISTRACIJE OSNIVANjA PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA

Ništavost registracije osnivanja privrednog društva

Član 33.

Lice koje ima pravni interes može tužbom zahtevati utvrđenje da je registracija osnivanja privrednog društva ništava:

1) ako su u prijavi navedeni neistiniti podaci;

2) ako je registracija izvršena na osnovu lažnog dokumenta, dokumenta izdatog u nezakonito sprovedenom postupku ili dokumenta sa neistinitim činjenicama;

3) ako postoje drugi zakonom predviđeni razlozi.

Tužba iz stava 1. ovog člana podnosi se nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana saznanja tužioca za razloge ništavosti, a najkasnije u roku od godinu dana od dana registracije.

Po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije.

Kada je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije osnivanja privrednog društva sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, dostaviti presudu nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i pokretanja postupka prinudne likvidacije tog društva.

Ništavost registracije preduzetnika

Član 34.

Po prijavi tužioca, uz koju se dostavlja dokaz o pokretanju postupka za utvrđivanje ništavosti registracije preduzetnika, registrator registruje zabeležbu postojanja spora za utvrđenje ništavosti registracije.

Ako je pravnosnažnom presudom utvrđena ništavost registracije preduzetnika sud će, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti, presudu dostaviti nadležnom registru radi registracije zabeležbe ništavosti registracije osnivanja i brisanja preduzetnika iz registra.

V. EVIDENCIJA PODATAKA I DOKUMENATA

Pokretanje postupka evidentiranja

Član 35.

Podaci i dokumenti se evidentiraju na zahtev ovlašćenog lica, nadležnog organa ili preuzimanjem podataka i dokumenata iz drugih registara i evidencija sadržanih u registrima i evidencijama koje vodi Agencija i drugi nadležni organi, a koji su propisani kao predmet evidentiranja.

Izvod o evidentiranim podacima

Član 36.

Registrator, u roku od pet dana od dana prijema zahteva, izdaje izvod da li je neki podatak ili dokument evidentiran, da li evidencija sadrži neki dokument i da li su određene činjenice sadržane u dokumentima u evidenciji.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan – kao podnesak.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda o evidentiranim podacima.

VI. OBJAVLjIVANjE PODATAKA I DOKUMENATA

Objavljivanje podataka i dokumenata

Član 37.

Podaci i dokumenti koji nisu predmet registracije i evidentiranja objavljuju se na zahtev ovlašćenog lica, nadležnog organa ili preuzimanjem podataka i dokumenata iz drugih registara i evidencija sadržanih u registrima i evidencijama koje vodi Agencija i drugi nadležni organi, a koji su propisani kao predmet objavljivanja.

Registrator, na zahtev podnosioca, u roku od pet dana od dana prijema zahteva, izdaje potvrdu da li je neki podatak ili dokument objavljen.

VII. POSTUPAK PO OSTALIM ZAHTEVIMA

Izdavanje izvoda, kopija i potvrda

Član 38.

Na zahtev lica, registrator, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva, izdaje:

1) izvod o podacima iz registra;

2) kopiju dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija ili evidencija, odnosno dokumenta koji je objavljen u skladu sa ovim zakonom;

3) potvrdu kojom se potvrđuje da li je neki podatak ili dokument bio registrovan, evidentiran, objavljen, da li registar sadrži neki dokument, da li su određene činjenice sadržane u dokumentima iz registra ili kojom se potvrđuju pravna stanja i pravne posledice registracije, evidencije, odnosno objavljivanja.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosi se na propisanom obrascu, a ako obrazac nije propisan, podnosi se kao podnesak.

Uz zahtev se prilaže i dokaz o uplati naknade za izdavanje izvoda, kopija ili potvrda.

VIII. REZERVACIJA NAZIVA

Pokretanje postupka

Član 39.

Rezervacija naziva pokreće se podnošenjem prijave nadležnom registru sa dokazom o uplati naknade za rezervaciju naziva.

Potvrda o primljenoj prijavi za rezervaciju naziva sadrži:

1) oznaku registra;

2) broj pod kojim je prijava zavedena;

3) datum i vreme prijema prijave;

4) naziv koji se rezerviše;

5) podatke o podnosiocu prijave;

6) podatke o visini naknade.

Odlučivanje o prijavi

Član 40.

Ako su ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, u skladu sa članom 14. tačka 8) ovog zakona, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave izdaje potvrdu o rezervaciji naziva i rezervisani naziv unosi u bazu podataka rezervisanih naziva.

Naziv se rezerviše u korist podnosioca prijave na rok od 60 dana od dana objave.

Ako nisu ispunjeni uslovi za rezervaciju naziva, registrator u roku od pet dana od dana podnošenja prijave rešenjem odbija prijavu za rezervaciju naziva.

 

Obnova i prenos rezervisanog naziva

Član 41.

Pre isteka roka na koji je naziv rezervisan, lice u čiju je korist naziv rezervisan, može, uz ponovnu uplatu naknade za rezervaciju naziva, obnoviti rezervaciju naziva na naknadni rok od 60 dana.

Rezervacija naziva može se preneti na drugo pravno ili fizičko lice do isteka roka na koji je naziv rezervisan.

Registrator potvrdu o prenosu rezervisanog naziva dostavlja licu u čiju je korist naziv rezervisan.

IX. NAKNADE

Obaveza plaćanja naknade

Član 42.

Za postupak registracije, evidentiranja, objavljivanja, rezervacije naziva, postupke po ostalim zahtevima, kao i za druge usluge koje pruža Agencija, podnosilac prijave ili zahteva plaća naknadu u skladu sa propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

X. OBRADA I KORIŠĆENjE PODATAKA

Nadležnost za propisivanje načina i uslova obrade
i korišćenja podataka

Član 43.

Način i uslovi obrade i korišćenja registrovanih i evidentiranih podataka uređuju se propisima kojima se uređuje položaj i nadležnost Agencije.

XI. SADRŽINA REGISTARA I EVIDENCIJA

Nadležnost za propisivanje sadržine
registara i evidencija

Član 44.

Ministri nadležni za sprovođenje zakona kojima je propisano vođenje registara, bliže propisuju sadržinu registara i evidencija, kao i dokumenta koja se prilažu uz prijavu za registraciju i evidenciju, ako sadržina registara ili evidencija nije određena tim zakonom ili drugim propisom.

XII. KAZNENE ODREDBE

Krivično delo

Član 45.

Ko registru prijavi neistinit podatak ili dostavi lažni ili preinačeni dokument u nameri da se takav podatak ili dokument u postupku registracije i evidencije upotrebi kao pravi, kazniće se kaznom zatvora od tri meseca do pet godina.

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Primena propisa na započete postupke

Član 46.

Postupci registracije započeti do dana početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Ako do početka primene ovog zakona, za odgovarajuće registre, pravnosnažnom odlukom suda bude utvrđena ništavost registracije ili odlukom ministra bude ukinuto rešenje registratora, postupak će se okončati po ovom zakonu.

Rok za donošenje podzakonskih akata

Član 47.

Podzakonski akti za sprovođenje ovog zakona biće doneti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona za odgovarajući registar.

Do donošenja podzakonskih akata iz stava 1. ovog člana primenjivaće se odgovarajući podzakonski akti doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona, ako nisu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Prestanak važenja propisa

Član 48.

Danom početka primene ovog zakona u odnosu na odgovarajući registar, prestaju da važe Zakon o registraciji privrednih subjekata („Službeni glasnik RS”, br. 55/04 i 61/05), odredbe čl. 30, 32, 69. i 70. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS”, broj 51/09), odredbe čl. 26, 27. i 28. i člana 31. stav 1. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS”, broj 88/10), odredbe čl. 64, 65, 66. i 67. i člana 86. stav 3. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS”, broj 24/11), odredbe čl. 65a do 65đ Zakona o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar („Službeni glasnik RS”, br. 57/03, 61/05 i 64/06 – ispravka), odredbe čl. 51a do 51đ Zakona o finansijskom lizingu („Službeni glasnik RS”, br. 55/03, 61/05 i 31/11) i Uredba o registraciji predstavništava stranih pravnih lica u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS ”, broj 114/05).

Stupanje na snagu i početak primene

Član 49.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje 1. februara 2012. godine za Registar privrednih subjekata, Registar turizma, Registar javnih glasila, Registar stečajnih masa, Registar sudskih zabrana i Registar sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, 1. januara 2013. godine za Registar komora, 1. maja 2013. godine za Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, Registar udruženja i Registar stranih udruženja, 1. septembra 2013. godine za Registar zadužbina i fondacija i Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija, 1. oktobra 2013. godine za Registar finansijskog lizinga i 1. januara 2014. godine za Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika.