Zakon o Agenciji za Privredne Registre

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011)

Osnivanje Agencije

Član 1

Ovim zakonom osniva se Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija).

Status Agencije

Član 2

Agencija ima svojstvo pravnog lica.

Agencija ima svoj poslovni račun.

Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.

Sedište Agencije

Član 3

Sedište Agencije je u Beogradu.

Agencija može imati organizacione jedinice i van sedišta.

Organizacione jedinice Agencije nemaju svojstvo pravnog lica.

Poslovi Agencije

Član 4

Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao jedinstvene centralizovane elektronske baze podataka, i to:

1) Registar privrednih subjekata;

2) Registar založnog prava na pokretnim stvarima i pravima;

3) Registar finansijskog lizinga;

4) Registar javnih glasila;

5) Registar udruženja;

6) Registar stranih udruženja;

7) Registar mera i podsticaja regionalnog razvoja;

8) Registar komora;

9) Registar turizma;

10) Registar finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika;

11) Registar stečajnih masa;

12) Registar zadužbina i fondacija;

13) Registar predstavništava stranih zadužbina i fondacija;

14) Registar udruženja, društava i saveza u oblasti sporta;

15) Registar sudskih zabrana;

16) druge registre određene zakonom.

U Registar udruženja iz stava 1. tačka 5) ovog člana upisuju se komore zdravstvenih radnika osnovane Zakonom o komorama zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 i 99/10) i Komora socijalne zaštite osnovana Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 24/11), shodnom primenom odredaba propisa koji uređuju registraciju udruženja i na način i po postupku koji su propisani zakonom kojim se uređuje postupak registracije u Agenciji za privredne registre.

Agencija vodi zakonom i drugim propisima utvrđene evidencije i druge elektronske baze podataka i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom.

Radi obavljanja poslova iz st. 1, 2. i 3. ovog člana i pružanja usluga obrade i izdavanja registrovanih i evidentiranih podataka, Agencija:

1) preuzima podatke od nadležnih državnih organa i institucija;

2) vrši analizu podataka radi izrade izveštaja državnim organima i drugim zainteresovanim korisnicima, u skladu sa zakonom i drugim propisima;

3) obezbeđuje u skladu sa zakonom i drugim propisima elektron