Osnivanje

Usluga osnivanja privrednog društva obuhvata:

osnivanje privrednog društva

 

1. izradu osnivačkog akta,

2 .pripremu svih akata potrebnih za registraciju

3. podnošenje registracione prijave,

4. zastupanje klijenta u postupku registracije,

5. preuzimanje rešenja o registraciji (uz punomoćje ovlašćenog lica) i predaju istog klijentu.

6. kao i pomoć prilikom otvaranja računa u banci i izrade pečata.