Upis promene podataka u registar privrednih subjekta

Zakon o registraciji privrednih subjekata

Član 27 stav 2

Podaci i dokazi koji nisu dostavljeni

Sentenca:

  • Podnosilac zahteva za upis promene podataka o privrednom subjektu u Registar privrednih subjekata se ne može u žalbi, pa samim tim ni u tužbi, pozivati na podatke koje nije uneo u registracionu prijavu i dokaze koje uz prijavu nije dostavio.

Iz obrazloženja:

„Pravilno je, po oceni Upravnog suda, odlučio tuženi organ kada je, u postupku u kome nije bilo povrede pravila postupka, odbio žalbu tužioca, nalazeći da je zakonito odlučio prvostepeni organ kada je odbacio tužiočev zahtev za upis promene podataka u Registar privredenih subjekata, budući da nisu bili ispunjeni uslovi iz člana 22. stav 1. tačka 4) Zakona o registraciji privrednih subjekata (dalje: Zakon). Ovo stoga što tužilac uz prijavu nije dostavio potrebnu dokumentaciju, u skladu sa odredbom člana 179. Zakona o privrednim društvima (dalje: ZPD), prema kojoj je za isključenje člana društva iz društva sa ograničenom odgovornošću potrebno da skupština članova društva donese odluku da pred nadležnim sudom pokrene postupak isključenja člana iz društva, a da samo društvo ili bilo koji član društva podnese tužbu za isključenje člana iz društva sa ograničenom odgovornošću i da nadležni sud donese odgovarajuću odluku o isključenju, a koja bi bila osnov za upis u Registar privrednih subjekata po osnovu prestanka svojstva člana društva. Kako tužilac uz registracionu prijavu nije dostavio pravnosnažnu sudsku odluku o isključenju osnivača – člana društva, i po oceni ovog suda, nisu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi za upis promene osnivača isključenjem člana društva, a samim tim ni uslovi za registraciju promene kapitala i promene poslovnog imena. Ovo stoga što tužilac uz prijavu nije dostavio odluku skupštine, koju, shodno odredbi člana 136. stav 1. ZPD, čine članovi društva, već osnivački akt koji je doneo jedan član društva, samo Ž. T. Činjenica da je nad drugim osnivačem pokrenut stečajni postupak, pravilno je ocenjena od strane drugostepenog organa kao irelavantna u ovoj pravnoj stvari, budući da se u dokumentaciji priloženoj uz prijavu podnetu prvostepenom organu ne nalaze dokazi o prestanku osnivača tužioca NIP „D“ d. p. G. M., a prema odredbi člana 27. stav 2. Zakona, podnosilac zahteva se u žalbi ne može pozivati na podatke koje nije uneo u registracionu prijavu i dokumentaciju koju uz prijavu nije dostavio.“

 

(Presuda Upravnog suda, 9 U. 2669/2010(2009) od 8.10.2010. godine)