UGOVOR O PRENOSU UDELA

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Osnov prestanka svojstva člana društva

Član privrednog društva sa ograničenom odgovornošću (analogno važi i za ortačko i komaditno društvo) ima mogućnost da svoj udeo proda ili pokloni nekom trećem licu.

U poslovanju, prenos udela je čest posao.

Njemu se pristupa iz raznovrstnih razloga, pribavljanje novčanih sredstava, ukrupnjavanje kapitala, prestanak angažovanja u nekom društvu i dr.

U ovo tekstu, upućujemo na relevantne odredbe vezano za ovaj segment.

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019)

-u čl. 186 propisuje:

„Članu društva prestaje to svojstvo:

1) smrću, ako je član fizičko lice, odnosno brisanjem iz odgovarajućeg registra, ako je član pravno lice;

2) istupanjem iz društva;

3) isključenjem iz društva;

4) prenosom celokupnog udela;

5) povlačenjem i poništenjem udela“;

-u čl. 175 određuje:

„Udeo se prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca, a može se preneti i na drugi način u skladu sa zakonom.

Prenosilac udela solidarno odgovara sa sticaocem udela za obaveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog odnosno neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela, prema stanju na dan prenosa udela.

Pravne radnje preduzete prema ili od strane prenosioca udela pre registracije prenosa udela u skladu sa zakonom o registraciji u pogledu tog udela ili odnosa u društvu smatraju se radnjama preduzetim prema, odnosno od strane sticaoca udela, osim ako je to nespojivo sa prirodom preduzete pravne radnje“.

Dakle, glavna posledica prenosa celokupnog udela jeste prestanak svojstva člana prenosioca udela, a sticanje svojstva člana za sticaoca udela.

Image by mohamed Hassan from Pixabay

Ugovor o prenosu udela se zaključuje u pisanoj formi, a potpisi osnivača moraju biti overeni kod beležnika. Agencija za privredne registre na svojoj internet strani: https://www.apr.gov.rs/registri/privredna-drustva/uputstva/promene-.2031.html#21 dostupno 11.3.2020. bliže upućuje koje dokumente je potrebno podneti za sprovođenje registracione promene člana društva i to:

-registracionu prijavu upisa ili promene člana u ortačkom društvu, komanditnom društvu i društvu s ograničenom odgovornošću (Obavezni podaci + dodatak 12 + dodaci 14 ili 15 – ako postoji i promena na ukupnom kapitalu),

-ugovor o prenosu udela sa overenim potpisima članova društva ili drugi akt koji je osnov za prenos udela,

-dokaz o identitetu člana koji pristupa društvu (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte stranca, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),

-dokaz o uplati naknade za promenu podataka.

Nadalje, APR ističe još jednu važnu okolnost navodeći da Registracija promene člana ima konstitutivno dejstvo, što znači da se svojstvo člana stiče, odnosno prestaje danom registracije ovog podatka u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. U skladu sa navedenim, sticalac udela može biti naveden u izmenama osnivačkog akta i potpisati ovaj akt samo nakon što bude registrovan kao član društva.

Tekst pripremio

Tim osnivanjepreduzeca.rs

Beograd, 11.3.2020.