UGOVOR O PRENOSU UDELA

Osnov prestanka svojstva člana društva Član privrednog društva sa ograničenom odgovornošću (analogno važi i za ortačko i komaditno društvo) ima mogućnost da svoj udeo proda ili pokloni nekom trećem licu. U poslovanju, prenos udela je čest posao. Njemu se pristupa iz raznovrstnih razloga, pribavljanje novčanih sredstava, ukrupnjavanje kapitala, prestanak angažovanja u nekom društvu i dr. […]

Osnivački akt

PROMENA OSNIVAČKOG AKTA (DOO, OD, KD) Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 12 propisuje: „Osnivački akt ortačkog društva, komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću menja se odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine, u skladu sa ovim zakonom. Odluku iz […]

Pečat

(NE) UPOTREBA PEČATA  U POSLOVNIM PISMIMA I DRUGIM DOKUMENTIMA DRUŠTVA Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 25 stav 3 i stav 4 propisuje: Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva (stav […]

PRINUDNA LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

Zakon o privrednim društvima u čl. 546 normira razloge za pokretanje prunudne likvidacije i to: „Prinudna likvidacija pokreće se ako: 1) je društvu pravnosnažnim aktom izrečena mera: (1) zabrane obavljanja delatnosti, a društvo ne otpočne likvidaciju u roku od 30 dana od dana pravnosnažnosti tog akta; (2) zabrane obavljanja registrovane delatnosti, a društvo ne registruje […]

Adresa za prijem elektronske pošte

Elektronska pošta Od 08.10.2018. prilikom osnivanja privrednog društva i preduzetnika neophodno je registrovati i adresu za prijem elektronske pošte. Prijave za osnivanje privrednih društava i preduzetnika koje ne sadrže traženi podatak biće odbačene odlukom Registratora Agencije za privredne registre (APR). Registracija se vrši unošenjem adrese za prijem elektronske pošte u prijavu osnivanja, kao i u […]