Strano pravno lice kao osnivač

Predstavništvo, ogranak ili doo?

strano pravno lice kao osnivač doo

U najkraćem (preuzeto iz odgovora klijentu):

– Predstavništvo strane firme u Srbiji ne bi moglo da obavlja poslove veleprodaje, pošto je njegova funkcija obavljanja pripremnih radnji (reklama, štampanje materijala, zaključivanje ugovora…) za poslovanje matice,

– Ogranak strane firme može da obavlja delatnost veleprodaje u Srbiji, ali uz nedostatak koji se ogleda u činjenici da ogranak predstavlja deo matične firme (strane firme) koja odgovara za obaveze ogranka u Srbiji,

– Iz gore navedenog proizilazi da bi najadekvatnija pravna forma bilo DOO (društvo sa ograničenom odgovornošću) i to zbog:

Doo je moguće da osnuje fizičko ili pravno, domaće ili strano lice. U ovom prikazu zadržaćemo se na prednostima pojave pravnog stranog lica kao osnivača. U tom slučaju radi se o povezanim pravnim licima, koja su nezavisna jedno od drugog, tako da svako odgovara za svoje obaveze (pravno lice osnivač ne odgovara za obaveze DOO). Povezana su u smislu da pravno lice osnivač ima udeo u kapitalu DOO na osnovu kojeg vrši kontrolu nad DOO (pošto skupštinu doo, kao najvažniji organ, čine članovi, a to su osnivači, u ovom slučaju to je strano pravno lice).Sa druge strane osnivač (strano pravno lice) lakše pruža garancije koje su doo neophodne za kredite, a olakšan je i transfer novca između dva pravna lica ( u odnosu na situaciju kada je osnivač fizičko lice), bilo da je u pitanju dokapitalizacija ili pozajmica novca osnivača doo-u ili transfer dobiti koje je doo ostvarilo ka osnivaču (pravnom licu).

Naravno, sve ovo je moguće i ako je osnivač fizičko lice, ali je olakšana povezanost, garancije, a uz prisutnu nezavisnost kada je u pitanju veza dva pravna lica.