Šta je privredno društvo?

Oblik u kome se obavlja privredna delatnost

sta je privredno drustvo

Termin privredno (trgovačko) društvo jeste genus procsimus (opšti termin), jer označava nekoliko statusnih (organizacionih) oblika za obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti (trgovačke, lukrativne, komercijalne aktivnosti). U našem pravu postoji opšti termin za označavanje privrednog društva i pojedini termini za označavanje pojedinih oblika (formi) trgovačkog društva. Zakon o privrednim društvima iz 2011. godine koristi termin privredno društvo kao genusni termin, a ortačko društvo, komaditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko društvo kao pojedine termine za označavanje konkretnih oblika privrednog društva. U zemljama romanskog prava (Francuska i zemlj pod uticajem njene jurisprudencije) privredno (trgovačko) društvo se označava terminom societe. U germanskom pravu (Nemačka i zemlje pod uticajem njene jurisprudencije) trgovačkom društvu odgovaraju pojmovi gesellschaft i verein kada imaju lukrativni cilj, a kada nemaju takav cilj smatraju se građanskopravnim društvima – udruženjima. U anglosaksonskom pravu (Velika Britanija i zemlje pod uticajem njene jurisprudencije) ne postoji termin koji bi bio adekvatan terminu trgovačko društvo iz romanskog pravnog sistema, već postoji zajednica termina kojima se označavaju pojedini oblici koji čine biće trgovačkog društva (partnership odgovara ortačkom društvu, limited partnership odgovara komaditnom društvu, engleski termin company i njemu komparativni američki termin corporatio odgovaraju društvu sa ograničenom odgovornošću i akcionarskom društvu. Slovenačko pravo trgovačko društvo označava terminom gospodarska družba, hrvatsko pravo za označavanje privrednog društva koristi termin trgovačko društvo, makedonsko pravo upotrebljava termin трговското друштво, a bosansko-hercegovačko pravo trgovačko društvo označava terminom privredno/gospodarsko društvo.

Privredno društvo predstavlja skup više lica (pravnih ili pravnih i fizičkih ili samo fizičkih lica), koji udružuju sredstva (kapital) ili sredstva i rad, da bi pod zajedničkom firmom (predmetnom ili personalnom), obavljali zajedničku delatnost (privrednu ili društvenu), radi sticanja dobiti, koju će međusobno podeliti srazmerno uloženom kapitalu (uz mogućnost korekcije nekim dopunskim kriterijumom) pri čemu privrednom društvu pravni poredak priznaje pravni subjektivitet (sa izuzetkom za ortačko i komaditno društvo u nemačkom i anglosaksonskom pravu). Pojmu privrednog društva se suprostavlja pojam građanskopravnog društva – udruženje. Francuski termin association, nemački termin gesellschaft sa nelukrativnim ciljem i verein sa nelukrativnim ciljem i engleski partnership sa nelukrativnim ciljem i company (corporation) sa nelukrativnim ciljem odgovaraju terminu građanskopravno društvo – udruženje (društvo građansko prava – udruženje). Ključna razlika (vododelnica) između ova dva termina i pravna pojma se ogleda u cilju. Privredno društvo ima za cilj ostvarenje dobiti, dok građanskopravno društvo – udruženje ima neki drugi cilj (nelukrativni, nekomercijalni). U pogledu ostalih elemenata razlike su neznatne.