Šta je društvo sa ograničenom odgovornošću ili DOO

Pojam društva sa ograničenom odgovornošću

doo

Društvo sa ograničenom odgovornošću (societe a responsabilite limitee, societa a responsabilita limitata, gesellschaft mit beschrankter haftung, private limited company, the closely held corporation) je privredno društvo u kome svaki član društva ima udeo u osnvnom kapitalu društva, s tim da član društva ne odgovara za obaveze društva već samo snosi rizik poslovanja do visine unetog uloga u društvo. Na ovaj način društvo sa ograničenom odgovornošću je određeno posredstvom tri konstitutivna elementa.

Prvo, društvo sa ograničenom odgovornošću je vrsta privrednog društva. Ovo društvo u sebi sadrži elemente društva lica – ortačkog društva, jer su lične osobine članova društva bitne za nastanak, postojanje i promenu članstva i prestanak društva sa jedne strane, kao i elemente društva kapitala – zatvorenog akcionarskog društva, jer član društva ne odgovara za obaveze društva, već samo snosi rizik poslovanja društva do visine uloženog kapitala. U ovoj kombinaciji elemenata društva lica i društva kapitala leži razlog najveće brojnosti ovog oblika privrednog društva. Tako, za svakog osnivača je jedan od opredeljujućih kriterijuma prilikom pristupanja osnivanja privrednog društva svakako osobenos ne postojanja odgovornosti za obaveze privrednog društva ličnom imovinom, već snošenje rizika poslovanja društva do visine uloženih sredstva u društvo. Pored ove osobenosti, ovaj oblik privrednog društva ne može javno da emituje akcije, kao što to čini akcionarskog društvo – radi prikupljanja kapitala, iz kog razloga se najčešće radi o društvu sa malim kapitalom i manjim brojem članova. Firma društva sa ograičenom odgovornošću može biti personalna – upućuje na ime nekog člana društva ili realna – upućuje na delatnost koja se obavlja. Članovi društva često upravljaju i poslovima društva i zaposleni su u društvo. Društvo sa ograničenom odgovornošću je pravni subjekat koji to svojstvo stiče upisom u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre.

Drugo, društvo sa ograničenom odgovornošću ima osnovni kapital, koji čini zbir vrednosti unetih uloga od strane članova društva (osnivača). Pravilo je da svaki član društva unosi jedan ulog u društvo, koji obrazuje osnovni kapital društva zajedno sa ulozima ostalih osnivača. Na osnovu unetog uloga, svaki član društva stiče jedan udeo u društvu, koji je izražen u procentu ili razlomku u odnosu na ukupnu vrednost osnovnog kapitala. Ulozi članova društva ne moraju biti jednaki, te ni njihovi udeli u društvu takođe ne moraju biti isti. Članovi društva ostvaruju svaja statusna prava u društvu (pravo glasa, učešće u raspodeli dobiti i dr.) srazmerno visini svog udela, mada se od ovoga na ugovornoj osnovi može odstupiti.

Treće, član društva ne odgovora za obaveze društva, već samo snosi rizik poslovanja društva do visine svog uloga. Za preuzete obaveze prema trećim licima odgovara samo društvo i to svojom celokupnom imovinom.Ako je društvo poslovalo sa gubicima i ima obaveze prema trećim licima, član društva može izgubiti samo ono što je putem uloga uložio u privredno društvo, a ne i svoju ostalu imovinu koja je odbojena od imovine društva sa ograničenom odgovornošću. Odvojenost imovine društva od lične imovine članova društva i neodgovornost člana društva za obaveze društva čini da poverioci društva nisu istovremeno i poverioci članova društva.