Šta je akcionarsko društvo?

Akcionarsko društvo kao društvo kapitala (vrsta privrednog društva)

akcionarsko drustvo
Akcionarsko društvo jeste oblik privrednog društva, čiji je osnovni kapital (trajni, osnivački, nepromenljivi, fiksni) utvrđen i podeljen na akcije  određene vrednosti tako da zbir vrednosti svih izdatih akcija daje vrednost – čini osnovni kapital tog društva. Na iznet način akcionarsko društvo je određeno putem dva konstitutivna elementa.

Prvi, koji se odnosi na to, da je akcionarsko društvo jedan oblik privrednog društva. To dalje znači, da ukoliko akconarsko društvo tretiramo kao jedan oblik trgovačkog društva, vodeći računa da je ono tipično društvo kapitala njegove karakteristike bi bile sledeće:

  • osnivači akcionarskog društva mogu biti fizička, pravna ili fizička i pravna lica,
  • osnovni kapital akcionarskog društva može biti biti u obliku novca, hartija od vrednosti, stvari i prava,
  • predmet poslovanja akcionarskog društva može biti privredna ili društvena delatnost,
  • firma akcionarskog društva jeste predmetna, uz postojanje mogućnosti da sadrži i ime dominatnog akcionara,
  • cilj poslovanja akcionarskog društva jeste dobit, koja se respoređuje srazmerno angažovanom (uloženom) kapitalu od strane akcionara, uz mogućnost postojanja određenih korekcija,
  • akcionar ne odgovara za obaveze koje akcionarsko društvo ima prema trećim licima, već samo snosi rizik poslovanja,
  • pravni poredak akcionarskom društvu priznaje pravni subjektivitet.

Drugi upućuje na akcije i pravne odnose koji se uspostavljaju prilikom emitovanja, prenosa i realizacije prava iz akcija. Naime, osnovni kapital akcionarskog društva je izdeljen na akcije određene nominalne vrednosti, tako da zbir nominalnih vrednosti svih akcija daje vrednost osnovnog kapitala. Isto tako, Zakon dopušta postojanje i akcija bez nominalne vrednosti, s tim da tada statutom društva mora biti određen iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate (npr. trećina osnovnog kapitala koji je objavljen i poznat) tj, njihova računovodstvena vrednost. Ova karakteristika je diferentia specifica akcionarskog društva, imajući u vidu da se to obeležije ne pojavljuje ni kod jednog drugog oblika privrednog društva.