Registracija (osnivanje) preduzetnika

registracija-osnivanj

Smisao registracije (osnivanja) preduzetnika

I Uvod

Propisana su dva načina na koji pojedinci mogu da pristupe obavljanju delatnost radi sticanja dobiti. Jedan od tih načina jeste preduzetnik. Zakonom je određeno da je preduzetnik fizičko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti. Da bi fizičko lice steklo status preduzetnika nužno je da se isto registruje kao takvo u propisani registar. Taj registar jeste Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre. Momentom registracije dolazi do značajne posledice, koja se ogleda u tome da jedno fizičko lice – pored toga što je čovek, postaje i individualni trgovac (preduzetnik) koji kao takav ima kapacitet da obavlja delatnost radi sticanja dobiti. Iz tog razloga, ovim referatom, biće dat karatak prikaz postupka registracije preduzetnika.

II Postupak registracije (osnivanja) preduzetnika

registracija-osnivanje-preduzetnika.
Pod registracijom preduzetnika podrazumevamo upis fizičkog lica u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre kao individualnog trgovca. Ovaj upis je uslov da fizičko lice dobije status preduzetnika, te da po tom osnovu stekne pravo da formira radnju (radionica, kancelarija, biro, servis, agencija, pansion, apoteka, ordinacija i dr.) i otpočne delatnost radi sticanja dobiti.

Fizičko lice koje namerava da stekne status preduzetnika podnosi Agenciji za privredne register uredno popunjenu registracionu prijavu osnivanja preduzetnika. Registraciona prijava podnosi se na propisanom obrascu koji sadrži podatke koji se registruju. Registracionu prijavu fizičko lice može da podnese lično ili preko punomoćnika – u kom slučaju se prilaže i punomoćje. Registraciona prijava se podnosi Agenciji u jednom primerku, neposredno ili poštom. Uz registracionu prijavu se prijaže:

  •  dokaz o identitetu preduzetnika (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte ako je izdata strancu),
  •  dokaz o uplaćenoj naknadi na račun Agencije za privredne registre u iznosu od 1200 dinara (uplata se vrši na račun 840-29771845-59 sa pozivom na broj 04),
  •  ukoliko se preduzetnik registruje za obavljanje delatnosti za koju se traži prethodna saglasnost nadležnog organa kao uslov za registraciju u APR je potrebno podneti rešenje nadležnog organa u originalu ili overenoj kopiji.

Rok za odlučivanje po prijavi je pet dana od dana prijema prijave. Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju Registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje na internet strani Agencije. Istovremeno sa donošenjem rešenja objavljuju se i registrovani podaci i dokumenta.

registracija-osnivanje-preduzetnika

Ukoliko Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tačka 1., 3. i 4. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre u smislu da: nije nadležan za postupanjepo prijavi ili da podatak ili dokument nije predmet registracije ili da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,  donosi rešenje kojim odbacuje prijavu. Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni ostali uslovi iz člana 14. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese: novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem i dostavi eventualno nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju, te plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave, zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave koja je odbačena.

III Posledice registracije preduzetnika

registracija-osnivanje-preduzetnika..

Glavne posledice registracije preduzetnika su sledeće:

  1. Fizičko lice dobija status individualnog trgovca (preduzetnika), te po tom osnovu stiče pravo da obavlja delatnost radi sticanja dobiti – privredno-pravno dejstvo,
  2. Preduzetnik dobija poseban poreski status, koji se ogleda u tome da postaje obveznik poreza koji terete preduzetničku delatnost. U stvari, u rešenju o registraciji preduzetnika u APR-u predviđena je posebna rubrika u koju se unosi tzv. PIB (poreski identifikacioni broj). Pravilo je da pored ovog preduzetnik po zahtevu poreske uprave istoj dostavlja dodatnu dokumentaciju, a koja se tiče: opredeljivanja za računovođu koji će voditi poslovne knjige, određivanja poreskog statusa u smislu PDV-a (preduzetnik može bitu u PDV ili van PDV režima), preciziranja sedišta u smislu dostavljanja ugovora o zakupu ili drugog osnova za korišćenje poslovnog prostora i drugu dokumentaciju. Ovo je poresko dejstvo registracije preduzetnika,
  3. APR po službenoj dužnosti prilikom registracije preduzetnika vrši prijavu istog na PIO fond i Fond republičkog zdravstvenog osiguranja – radno-pravno i dejstvo socijalnog osiguranja,
  4. Preduzetnik je u obavezi da izradi pečat, a za određene profesije i štambilj (advokati, lekari, notari, knjigovođe…) – administrativno dejstvo,
  5. Otvaranje računa u banci je još jedno dejstvo registracije preduzetnika. Naime, da bi preduzetnik mogao da vrši svoju delatnost, mora da ima otvoren račun u banci preko kojeg vrši plaćanja – finansijsko dejstvo.

IV Zaključak

registracija-osnivanje-preduzetnika

Težište ovog referata je na ukazivanju značaja registracije fizičkog lica kao preduzetnika. Sam čin registracije dovodi do značajnih dejstava. Najznačajnije dejstvo je da fizičko lice dobija status individualnog trgovca, a to znači istovremeno i sticanje prava na obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti. U najznačajnijim crtama je prikazan postupak registracije, a nakon okončanja tog postupka i prikaz i dodatnih radnji koje preduzetnik mora preduzeti da bi ostvario pravo na obavljanje delatnosti. Jedan korpus radnji zahteva angažovanje specijalista u kom delu Vam Osnivanje preduzeća stoji na raspolaganju.

Reference: Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 36/2011); Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 99/2011); M.Vasiljević, Privredna društva, Beograd, 1999; M.Vasiljević, Kompanijsko pravo, Beograd, 2007; R.Pennington, Company Law, London, 1995; J.Farrar, Company Law, London, 1998.