Zakoni

Na ovim stranama možete se upznati sa najosnovnijim zakonima iz ove oblasti.

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Aktuelnost naslovljene teme nameće Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019) doneta 7.12.2019. godine dostupna na https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-kriterijumima-za-odredjivanje-aktivnosti-koje-uticu-na-zivotnu-sredinu-prema-kolicini-zagadjenja.html i https://osnivanjepreduzeca.rs/propisi-misljenja/zakoni/ Predmetna Uredba implementira odredbe  Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. […]

Pečat

(NE) UPOTREBA PEČATA  U POSLOVNIM PISMIMA I DRUGIM DOKUMENTIMA DRUŠTVA Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 25 stav 3 i stav 4 propisuje: Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva (stav […]

Zakon o privrednim društvima

Deo prvi OSNOVNE ODREDBE   PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni položaj privrednih društava, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na oblike obavljanja privredne delatnosti koji su osnovani […]

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Službeni glasnik RS: 099/2011 Datum: 27.12.2011   Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Proglašava se Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja […]

Zakon o Agenciji za Privredne Registre

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011) Osnivanje Agencije Član 1 Ovim zakonom osniva se Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija). Status Agencije Član 2 Agencija ima svojstvo pravnog lica. Agencija ima svoj poslovni račun. Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.

Zakon o stečaju

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o stečaju Proglašava se Zakon o stečaju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2009. godini, 11. decembra 2009. godine. PR broj 208 U Beogradu, 16. decembra 2009. godine Predsednik Republike, Boris […]