Propisi i mišljenja

Propis je pravilo koje uređuje određeni društveni odnos. Pravna pravila (kao vrsta pravila), u materijalnom smislu propisuje (donosi) društvena snaga koja je na vlasti. U formalnom smislu, pravna pravila uvek imaju oblik u kome se nalaze. Država, aparatom svoje prinude jeste garant poštovanja pravnih propisa. Jedan od najvažnih pravnih propisa je Zakon.
Zakon je normativni akt koji donosi zakonodavni organ po zakonodavnom postupku, a koji uređuje određeni društvni odnos. Zakon o privrednim društvima normira pravni status privrednih subjekta (privrednih društava). Pored njega kao osnovnog Zakona, postoje i posebni Zakoni koji uređuje status određenih privrednih subjekata (banaka, osiguravajućih društava i dr.).
Pored Zakona postoje i drugi propisi koji uređuju status privrednih subjekata. U prvom redu ovde je rač o tzv. autonomnim propisima koje donose sami privredni subjekti (osnivački akt, statut i dr.).
Pravno mišljenje (komentar) je iznalaženje pravog smisla pravnog propisa. Mišljenja (komentari) mogu biti službena kada ih daje organ nadležan za njihovo donošenje ili primenu ili ostala kada ih daju druga lica.

Zakon o privrednim društvima

Deo prvi OSNOVNE ODREDBE   PREDMET ZAKONA Član 1 Ovim zakonom uređuje se pravni položaj privrednih društava, a naročito njihovo osnivanje, upravljanje, statusne promene, promene pravne forme, prestanak i druga pitanja od značaja za njihov položaj, kao i pravni položaj preduzetnika. Odredbe ovog zakona primenjuju se i na oblike obavljanja privredne delatnosti koji su osnovani […]

Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre

Službeni glasnik RS: 099/2011 Datum: 27.12.2011   Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ o proglašenju Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre Proglašava se Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja […]

Priznanje duga i dužnosti prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima čl. 32,33 i 35 Jednostrana izjava volje Sentenca: Priznanje postojećeg duga na ime neplaćene cene za robu koja je isporučena i ušla je u imovinu privrednog društva, ne predstavlja radnju kojom bi lice ovlašćeno za zastupanje povredilo dužnost prema društvu. Priznanje duga nije pravni posao, već jednostrana izjava volje kojom se […]

Zakon o Agenciji za Privredne Registre

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2004, 111/2009 i 99/2011) Osnivanje Agencije Član 1 Ovim zakonom osniva se Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija). Status Agencije Član 2 Agencija ima svojstvo pravnog lica. Agencija ima svoj poslovni račun. Agencija posluje u skladu sa propisima o javnim agencijama.

Odgovrornost lica koja imaju dužnost prema privrednom društvu za štetu pričnjenom društvu

Zakon o privrednim društvima član 31. i 32. Subjektivna odgovornost Sentenca: Odgovornost lica koja imaju dužnost prema privrednom društvu za štetu pričinjenu društvu nije objektivna i ne zasniva se činjenici da imaju određeno svojstvo u društvu, već je ova odgovornost subjektivna i zasniva se na njihovoj krivici.

Momenat nastupanja promena u osnovnom kapitalu

Zakon o privrednim društvima član 246 stav 2, član 253 stav 3, član 260 stav 4 i član 270 stav 4 Upis u Centralni registar Sentenca: Može se smatrati da je osnovni kapital povećan ili smanjen danom upisa u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Nastojanje odgovornosti matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća

Zakon o privrednim društvima član 456. Solidarna odgovornost Sentenca: Odgovornost matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća prestala je da postoji danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima, odnosno 30.11.2004. godine, kada je prestala i važnost zakonske odredbe kojom je ista bila predviđena.

Ocena zakonitosti statuta akcionarskog društva dok teče rok za njegovo usklađivanje

Zakon o privrednim društvima član 452 stav 2 Sentenca: Zakonitost odredaba statuta akcionarskog društva donetog na osnovu Zakona o preduzećima koji je prestao da važi, ne može se ocenjivati dok teče zakonom propisan rok za njihovo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.