Propisi i mišljenja

Propis je pravilo koje uređuje određeni društveni odnos. Pravna pravila (kao vrsta pravila), u materijalnom smislu propisuje (donosi) društvena snaga koja je na vlasti. U formalnom smislu, pravna pravila uvek imaju oblik u kome se nalaze. Država, aparatom svoje prinude jeste garant poštovanja pravnih propisa. Jedan od najvažnih pravnih propisa je Zakon.
Zakon je normativni akt koji donosi zakonodavni organ po zakonodavnom postupku, a koji uređuje određeni društvni odnos. Zakon o privrednim društvima normira pravni status privrednih subjekta (privrednih društava). Pored njega kao osnovnog Zakona, postoje i posebni Zakoni koji uređuje status određenih privrednih subjekata (banaka, osiguravajućih društava i dr.).
Pored Zakona postoje i drugi propisi koji uređuju status privrednih subjekata. U prvom redu ovde je rač o tzv. autonomnim propisima koje donose sami privredni subjekti (osnivački akt, statut i dr.).
Pravno mišljenje (komentar) je iznalaženje pravog smisla pravnog propisa. Mišljenja (komentari) mogu biti službena kada ih daje organ nadležan za njihovo donošenje ili primenu ili ostala kada ih daju druga lica.

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Aktuelnost naslovljene teme nameće Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019) doneta 7.12.2019. godine dostupna na https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-kriterijumima-za-odredjivanje-aktivnosti-koje-uticu-na-zivotnu-sredinu-prema-kolicini-zagadjenja.html i https://osnivanjepreduzeca.rs/propisi-misljenja/zakoni/ Predmetna Uredba implementira odredbe  Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. […]

ORGANIZACIJA RADA POSLODAVCA ZA VREME VANREDNOG STANJA

Rad za vreme vanrednog stanja UREDBA O ORGANIZOVANJU RADA POSLODAVACA ZA VREME VANREDNOG STANJA („Sl. glasnik RS“, br. 31/2020) je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 31/2020 od 16.3.2020. godine, kada je i stupila na snagu (dostupna dana 17.3.2020. na https://www.propisi.net/uredba-o-organizovanju-rada-poslodavaca-za-vreme-vanrednog-stanja/ Ovom Urednom se uređuje se poseban način i organizacija rada poslodavaca na teritoriji Republike […]

PREKID RADA POSLODAVCA ZBOG BEZBEDNOSTI I ZAŠTITE ŽIVOTA I ZDRAVLJA NA RADU

Image by Gerd Altmann from Pixabay Organizovanje rada poslodavca za vreme vanrednog stanja Aktuelnost nameće osvrt i temu koja se odnosi na prekid rada poslodavca zbog bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu. Vlada Republike Srbije, uz supotpis predsednika Republike, u sledu proglašenog vanrednog stanja izrokovanog tzv. zaraznom bolesti COVID-19 popularnije korona virusom između […]

KUPOPRODAJA NEPOKRETNOSTI I POREZ NA IMOVINU

Da li kupac nepokretnosti odgovara za nastale obaveze prodavca po osnovu poreza na imovinu? U privrednoj praksi, kupoprodaja nepokretnosti je učestao posao. Do prometa nepokretnosti dolazi iz raznoraznih razloga, bilo jer je to delatnost privrednog društva ili zbog prikupljanja novčanih sredstava ili nekog drugog razloga. Predmetna transakcija dovodi do višestrukih imlikacija-stvarnopravnih, knjigovodstvenih, finansijskih, poreskih i […]

Doprinosi za osnivača i direktora nerezidenta RS

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice–nerezidenta Republike Srbije, koji je osnivač i direktor privrednog društva „Da li postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za fizičko lice – nerezidenta Republike Srbije koji je osnivač i direktor privrednog društva? Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1483/2015-04 od 18.8.2016. god. Bilten službena objašnjenja i stručna […]

Pečat

(NE) UPOTREBA PEČATA  U POSLOVNIM PISMIMA I DRUGIM DOKUMENTIMA DRUŠTVA Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 25 stav 3 i stav 4 propisuje: Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva (stav […]

Upis promene podataka u registar privrednih subjekta

Zakon o registraciji privrednih subjekata Član 27 stav 2 Podaci i dokazi koji nisu dostavljeni Sentenca: Podnosilac zahteva za upis promene podataka o privrednom subjektu u Registar privrednih subjekata se ne može u žalbi, pa samim tim ni u tužbi, pozivati na podatke koje nije uneo u registracionu prijavu i dokaze koje uz prijavu nije […]

Poništaj ugovora o osnivanju privrednog društva

Zakon o registraciji privrednih subjekata član 69. Ništavost upisa Sentenca: Ugovor o osnivanju čiji se poništaj tužbom traži ima pored obligacionih i statusnopravna dejstva, što ima za posledicu da se na isti ne mogu primeniti opšta pravila obligacionih odnosa, pa se i ugovor na osnovu kojeg je izvršen upis ne može poništavati primenom pravila obligacionog […]