Priznanje duga i dužnosti prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima

čl. 32,33 i 35

Jednostrana izjava volje

Sentenca:

  • Priznanje postojećeg duga na ime neplaćene cene za robu koja je isporučena i ušla je u imovinu privrednog društva, ne predstavlja radnju kojom bi lice ovlašćeno za zastupanje povredilo dužnost prema društvu. Priznanje duga nije pravni posao, već jednostrana izjava volje kojom se potvrđuje obaveza iz ranije uspostavljenog pravnog posla i ne može imati za posledicu ništavost predviđenu odredbama Zakona o privrednim društvima.

Iz obrazloženja:

Neosnovani su žalbeni navodi da je Lj. D. u svojstvu statutarnog zastupnika tuženog u vreme potpisivanja izvoda otvorenih stavki postupao kao lice koje je u sukobu interesa i da stoga ovo potpisivanje nema pravnog dejstva. Odredbe Zakona o privrednim društvima, o obavezama prema privrednom društvu od uticaja su na pravo privrednog društva da traži naknadu štete koju mu je lice koje prema njemu ima dužnost, prouzrokovalo povredom obaveze iz čl. 32. ili 33. ovog Zakona. Takođe je tačno da je čl. 35. Zakona o privrednim društvima, predviđeno pod kojim uslovima se pravni posao zaključen u sukobu interesa može odobriti od strane upravnog odbora većinom glasova njegovih članova, te da je u suprotnom ovakav pravni posao ništav.

Priznanje duga ne predstavlja pravni posao već predstavlja izjavu volje ovlašćenog lica privrednog društva kojom se ne zasniva pravni odnos, jer je među strankama taj pravni odnos ranije zasnovan zaključenjem ugovora o prodaji, isporukom robe na osnovu tog ugovora i fakturisanjem cene za isporučenu robu sa ugovorenim rokom plaćanja od 150 dana. Uostalom, u konkretnom slučaju potpisivanje izvoda otvorenih stavki za tuženog su mogla izvršiti različita lica, u zavisnosti od svojih ovlašćenja u okviru privrednog društva. Kada takav izvod potpisuje lice koje je nadležno da vrši kontrolu knjigovodstvene dokumentacije onda takvo potpisivanje ima samo značaj potvrde evidencije koja je saglasna sa evidencijom druge strane sa kojom je jedno pravno lice u poslovnom odnosu. Kada ovakav izvod potpisuje ovlašćeno lice, a za privredno društvo ovlašćeno lice je lice koje je kao statutarni zastupnik upisano u registru privrednih subjekta, onda potpisivanje ima prirodu priznanja duga. To je u konkretnom slučaju i učinjeno jer je nesporno utvrđeno daje u vreme potpisivanja potpisnik izvoda otvorenih stavki bio statutarni zastupnik. Potpisivanjem izvoda otvorenih stavki nije zasnovan nikakav poseban pravni odnos između stranaka, već je samo potvrđeno da već po ranije zasnovanom pravnom odnosu po kome je jedna strana izvršila svoju ugovornu obavezu, druga strana potvrđuje da je primila ispunjenje obaveze i da svoju obavezu nije izvršila.

 

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 11721/2010 od 26.8.2010. godine)