Adresa za prijem elektronske pošte

Elektronska pošta Od 08.10.2018. prilikom osnivanja privrednog društva i preduzetnika neophodno je registrovati i adresu za prijem elektronske pošte. Prijave za osnivanje privrednih društava i preduzetnika koje ne sadrže traženi podatak biće odbačene odlukom Registratora Agencije za privredne registre (APR). Registracija se vrši unošenjem adrese za prijem elektronske pošte u prijavu osnivanja, kao i u […]

Izdvajanje uz osnivanje novog privrednog društva

Pregled faza statusne promene izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva Zakon o privrednim društvima propisuje nekoliko oblika statusnih promena. U ovom tekstu se razmatra pojavni oblik izdvajanja uz osnivanje. Razmtaranje se odnosi na davanje pregleda faza sa osnivnim obeležijima ove statusne promene. 1.Učesnici u statusnoj promeni i cilj 1.1. Društvo prenosilac – koje nastavlja da […]

Adresa za prijem pošte

Dostavljanje pismena privrednom društvu Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, broj 36/2011, 99/2011, 83/201 – dr. Zakon i 5/2015) u članu 20. izričito propisuje: „Dostavljanje se vrši na adresu sedišta društva. Izuzetno, društvo može da ima posebnu adresu za prijem pošte koja je registrovana u registru privrednih subjekata na koju se vrši dostavljanje. Ako […]

Sastav skupštine doo

Zakonsko rešenje u pogledu sastava skupštine doo Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik RS, broj 36/2011, 99/2011, 83/201 – dr. Zakon i 5/2015) u članu 199. izričito propisuje: „Skupštinu čine svi članovi društva. Svaki član društva ima pravo glasa u skupštini srazmerno učešću njegovog udela u osnovnom kapitalu društva, osim ako je osnivačkim aktom drugačije […]

Kvorum i većina

Rad skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Skupština društva sa ograničenom odogovrnošću predstavlja najviši organ u društvu koji odlučuje o najbitnijim pitanjima vezanim za samo društvo. Skupština je organ vlasnika kapitala jer nju čine svi članovi društva.To su vlasnici udela u društvu koje su stekli ulaganjem novčanih ili nenovčanih sredstava u osnovni kapital društva. Svaki član […]

Sednica skupštine doo

Održavanje sednice skupštine doo bez sazivanja Zakon o privrednim društvima u čl. 206 sadrži sledeće pravno pravilo: „Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi društva, osim ako je osnivačkim aktom drukčije određeno.“ Komentar Skupština predstavlja najviši organ društva sa ograničenom odgovornošću koja odlučuje o najvažnijim pitanjima vezanim za društvo. Skupštinu […]

UDRUŽENJE

Ključna razlika privrednog društva i udruženja Suštinska razlika privrednog društva (od, kd, doo i ad) sa jedne strane i neprofitnog pravnog lica (udruženja kao jednog takvog oblika) sa druge strane, se ogleda u cilju. Iz ove razlike proizilaze i druge razlike, bilo neposredno bili posredno. Privredno društvo se osniva radi sticanje profita. Profit se stiče […]

Likvidacija privrednog društva

POJAM I VRSTE LIKVIDACIJE Likvidacija društva predstavlja oblik prestanka privrednog društva koja se sprovodi kada privredno društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza. Za razliku od toga, stečaj privrednog društva se sprovodi kada imovina privrednog društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca. Likvidacije privrednog društva je pod kontrolom članova društva, dok […]