Pečat

Image by aymane jdidi from Pixabay


(NE) UPOTREBA PEČATU POSLOVNIM PISMIMA I DRUGIM DOKUMENTIMA DRUŠTVA

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 25 stav 3 i stav 4 propisuje:

Posebnim propisom ne može se društvu uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva (stav 3).

Prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji od strane društva, sudovi, državni organi, organizacije i lica koja vrše javna ovlašćenja, kao i druga pravna lica, ne mogu isticati primedbe u pogledu nekorišćenja pečata, niti se iste mogu isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju (stav 4).

Ministarstvo privrede u svom Mišljenju od 16. novembra 2018. godine iznosi:

Odredbom čl. 25 stav 3 Zakona (koji je izmenjen čl. 17 Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima „Službeni glasnik RS“, 44/18) propisano je da se posebnim propisom ne može privrednom društvu, odnosno preduzetniku uvesti obaveza upotrebe pečata u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva.

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da društvo nije u obavezi da upotrebljava pečat na poslovnim pismima i drugim dokumentima društva, odnosno prilikom zaključivanja pravnih poslova, odnosno preduzimanja pravnih radnji, čak i u slučaju kada je internim aktima društva propisano da društvo ima i koristi pečat u poslovanju.

Ukoliko privredno društvo u poslovnoj dokumentaciji, zaključivanju pravnih poslova, odnosno preduzimanju pravnih radnji ne upotrebljava/ne koristi, pa i onda kada je to njegovim opštim aktima, odnosno pojedinačnim aktom određeno, mišljenja smo da se druga pravna lica ne mogu pozivati na činjenicu i tražiti od društva da koristi isti, niti se to može isticati kao razlog za poništaj, raskid, odnosno nepunovažnost zaključenog pravnog posla, odnosno preduzete pravne radnje, imajući u vidu da se radi o internom aktu društva.

S obzirom na izneto, a imajući u vidu da Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima „Službeni glasnik RS“, 44/18) nije propisana obaveza usklađivanja osnivačkih akata i drigih akata društva u delu koji se odnosi na upotrebu pečata, mišljenja smo da privredna društva koja su u osnivačkom aktu, odnosno statute ili odluci nadležnog organa propisala da društvo ima I koristi pečat, nisu u obavezi da izvrše ismene navedenih akata brisanjem odredbi koje se odnose na posedovanje I korišćenje pečata (RS, Ministarstvo privrede, broj: službeno, 16. novembar 2018. godine, Kneza Miloša broj 20, Beograd).

Image by ds_30 from Pixabay

Rezime:

Privredna društva i preduzetnici nisu dužna da upotrebljavaju pečat u poslovnim pismima i drugim dokumentima društva prilikom zaključivanju pravnih poslova i preduzimanju pravnih radnji niti korespodenciji sa drugim pravnim i fizičkim licima. Navedeno korenspondira sa rešenjima u zemljama EU, gde upotreba pečata takođe nije obaveza. Praksa pokazuje imlementaciju pravila o neupotrebi pečata, sa izvesnim nedoumicama u nekim slučajevima, koji polako bivaju anulirani pritiskom potreba.

Izvori:

Zakon o privrednim društvima ((„Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018); Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Službeni glasnik Republike Srbije broj 99/2011, 83/2014 i 31/2019); Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 42/2016); RS, Ministarstvo privrede, broj: službeno, 16. novembar 2018. godine, Kneza Miloša broj 20, Beograd); M.Vasiljević, Privredna društva, Beograd, 1999; M.Vasiljević, Kompanijsko pravo, Beograd, 2007.