Osnivanje DOO u Srbiji

Postupak registracije (osnivanje) društva sa ograničenom odgovornošću (DOO)
i drugih oblika privrednog društva

Pokretanje postupka registracije (OSNIVANJE)

Postupak registracije slika1.Postupak registracije(osnivanja) pokreće se podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre (APR). Registraciona prijava može biti podneta neposredno u sedištu APR u Beogradu ili u nekoj od organizacionih jedinica ili poštom. U nekim slučajevima, postupak registracije može biti pokenut i po službenoj dužnosti ako je takva registracija predviđena zakonom ili kada je to u javnom interesu.

1.2.Kada postupak pokreće stranka, registraciona prijava se podnosi na propisanom obrascu. Registraciona prijava osnivanja je propisana, te se podnosi na propisanom obrascu (JRPPS) pri čemu je potrebno izabrati odgovarajući obrazac u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva. Prijava osnivanja podneta u formi podneska, umesto na propisanom obrascu, uvek će biti odbačena.

1.3.Opreza radi, ako obrazac nije propisan (što nije slučaj kod osnivanja), onda postoje dve mogućnosti. Prvo, registracionu prijavu je moguće podneti u formi podneska u kom se navode podaci o: nazivu registra kome se prijava podnosi, predmetu i vrsti registracije, podnosiocu prijave (ime, prezime, matični broj/broj pasoša za stranca, adresa), načinu dostavljanja odluke Registratora (poštom na označenu adresu ili ličnim preuzimanjem u sedištu APR u Beogradu ili nekoj od organizacionih jedinica). Drugo, registracionu prijavu je moguće podneti u formi nekog propisanog obrazca. U ovom slučaju, treba voditi računa da se prilikom podnošenja registracione prijava uvek podnosi prva strana prijave koja sadrži rubrike za upis gore pobrojanih obaveznih podataka kod podneska, a da se uz nju prilažu i odgovarajući dodaci u zavisnosti od vrste podatka koji se prijavljuje za registraciju. Pri tome, bitno je odabrati odgovarajući dodatak, tako da podaci upisani u dodatku budu u saglasnosti sa dokumentacijom koja se prilaže uz registracionu prijavu. Nikada se ne prilažu prazni dodaci za one promene koje se ne registruju. Navedene alternative se po pravilu primenjuju kod registracije promena i brisanja.

Ovlašćeni podnosilac registracione prijave

2.1.Podnosilac registracione prijave je lice koje je ovlašćeno za njeno podnošenje. Kod registracione prijave osnivanja ovalšćeno lice je osnivač. Ako je osnivač fizičko lice, onda to lice jeste ovlašćeno lice za podnošenje registracione prijave. Kod pravnog lica, ovlašćeno lice jeste lice koje je ovlašćeno da pravno lice zastupa. U prvom redu to je zakonski zastupnik, ali pored toga to može biti i statutarni zastupnik. Ova lica se upisuju u odgovarajući registar, te je to moguće i utvrdi uvidom u taj registar.

2.2.Pored ovoga, osnivač može izdadi punomoćje drugom licu da u njegovo ime i za njegov račun podnese registracionu prijavu i preduzme druge radnje vezano za registraciju osnivanja. Ukoliko je osnivač pravno lice,  onda u tom slučaju njegov potpis kao vlastodavca ne mora biti overen od strane nadležnog organa za overu potpisa, ali mora pored potpisa sadržati čitko navedeno ime, prezime i funkciju tog lica koje ima u pravnom licu. Ako je osnivač fizičko lice, a punomoćje za podnošenje registracione prijave daje licu koje nije advokat, njegov potpis kao vlastodavca mora biti overen od strane organa nadležnog za overu potpisa. Ukoliko fizičko lice punomoćje za podnošenje registracione prijave daje advokatu, potpis vlastodavca ne mora biti overen od strane organa koji je nadležan za poslove overe potpisa (sud, javni beležnik,dr.).
2.3.Kada je podnosilac registracione prijave punomoćnik – advokat, on može ovlastiti drugog advokata za podnošenje prijave (tzv. zameničko punomoćje), osim ako je vlastodavac u svom punomoćju  drugačije odredio. Punomoćnika koji je advokat može zamenjivati advokatski pripravnik koji je kod njega zaposlen, osim ako je vlastodavac u punomoćju drugačije odredio. Punomoćnik advokat mora obavezno staviti svoj pečat na dostavljenu registracionu prijavu. Punomoćje za podnošenje registracione prijave mora biti priloženo pri podnošenju registracione prijave.

Prateće dokumentacija koja se podnosi uz registracionu prijavu

3.1.Za osnivanje privrednih društva potrebno je priložiti odgovarajuću registracionu prijavu osnivanja u zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva i prateću dokumentaciju.

3.2.Prateća dokumentacija za osnivanje ortačkog društva, komaditnog društva i društva sa ograničenom odgovornošću je:

3.2.1.jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ortačko društvo, komaditno društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću,

3.2.2.osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo – doo, ili ugovor za višečlano – doo, ortačko, komaditno) sa overenim potpisima članova društva,

3.2.3.dokaz o identitetu člana društva (za domaće fizičko lice – fotokopija lične karte, a za stranca – fotokopija pasoša, odnosno fotokopija lične karte, ako je izdata strancu, odnosno izvod iz matičnog registra ako je osnivač pravno lice koje nije registrovano u Registru koji vodi Agencija za privredne registre),

3.2.4.odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,

3.2.5.potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,

3.2.6.potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,

3.2.7.dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta).

3.3.Prateća dokumentacija za osnivanje akcionarskog društva je:

3.3.1.jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – akcionarsko društvo,

3.3.2.osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva,

3.3.3.statut društva potpisan od strane članova društva,

3.3.4.potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,

3.3.5.odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom,

3.3.6.odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,

3.3.7.odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,

3.3.8.odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,

3.3.9.potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,

3.3.10.dokaz o uplati naknade (4.500,00 dinara za registraciju osnivanja + 1.000,00 dinara za registraciju i objavu osnivačkog akta + 1.500,00 dinara za registraciju i objavu statuta).

Odlučivanje Registratora po prijavi

4.1.Rok za odlučivanje o prijavi je pet dana od dana prijema prijave. Kada se prijava podnosi poštom, kao datum i vreme njenog podnošenja, uzimaju se datum i vreme prijema prijave u Agenciji, a ne datum predaje pošti.

4.2.Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju Registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje na internet strani Agencije. Istovremeno sa donošenjem rešenja objavljuju se i registrovani podaci i dokumenta.

4.3.1.Ukoliko Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju iz člana 14. stav 1. tačka 1., 3. i 4 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11) u smislu da: nije nadležan za postupanje po prijavi ili da podatak ili dokument nije predmet registracije ili da je podatak ili dokument čija se registracija zahteva već registrovan,  donosi rešenje kojim odbacuje prijavu. Reč je o situacijama u kojima tražena registracija ne može uopšte biti izvršena, pa je donošenjem ovakovog rešenja postupak okončan bez mogućnosti da podnosilac uz dostavljanje neke dopunske dokumentacije utiče na drugačiji ishod postupka.

4.3.2.Ako Registrator utvrdi da nisu ispunjeni ostali uslovi iz člana 14. stav 1. Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11) donosi rešenje kojim odbacuje prijavu i utvrđuje koji uslovi za registraciju nisu ispunjeni. Ako podnosilac u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog rešenja podnese:

4.3.2.1.novu registracionu prijavu za registraciju podataka o čijoj registraciji je odlučeno tim rešenjem (pri čemu je bitno da nova prijava bude podneta u celosti, a ne samo pojedini delovi prijave, budući da je reč o novom zahtevu za registraciju),

4.3.2.2. dostavi eventualno nedostajuću i/ili ispravljenu dokumentaciju (ukoliko je u rešenju o odbacivanju navedeno koja dokumentacija nije priložena i/ili koji su nedostaci priložene dokumentacije)

4.3.2.3. i plati polovinu od iznosa propisane naknade za registraciju koja je predmet prijave (pri čemu će ovaj iznos uvek biti naveden u obrazloženju rešenja o odbacivanju),

zadržava pravo prioriteta odlučivanja zasnovano podnošenjem prijave odbačene u skladu sa napred navedenim. Ukoliko podnosilac odluči da koristi pravo prioriteta, potrebno je da u novoj registracionoj prijavi na prvoj strani obavezno navede broj prethodno odbačene prijave. Na ovaj način podnosilac se poziva na pravo prioriteta što je veoma bitno, jer u suprotnom Registrator dostavljenu prijavu može posmatrati kao potpuno nov zahtev, u kom slučaju će prijava najverovatnije biti odbačena (zbog nedovoljne naknade i/ili nedostajuće dokumentacije).

5.Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora (rešenja)

5.1.Dostavljanje pismenog otpravka odluke Registratora vrši se na izričit zahtev podnosioca prijave. Ovo znači da podnosilac u prijavi mora da zahteva dostavljanje odluke Registratora i da odabere jedan od ponuđenih načina dostave. Ukoliko ovo ne učini, pismeni otpravak odluke Registratora neće biti dostavljen, a podnosilac će sa sadržinom odluke moći da se upozna preko internet stranice i to putem pregleda privrednog subjekta na kartici „Odluke registratora“.

5.2.Načini na koje se vrši dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora su sledeći:

5.2.1.poštanskom pošiljkom, na registrovanu adresu za prijem pošte pravnog lica,

5.2.2.poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta pravnog lica (ako adresa za prijem pošte nije registrovana),

5.2.3.preuzimanjem u sedištu Agencije,

5.2.4.preuzimanjem u nekoj od oganizacionih jedinica Agencije,

5.2.5. poštanskom pošiljkom na adresu podnosioca.

6.Žalba na odluku Registatora

6.1.Protiv odluka Registratora žalbu može podneti podnosilac prijave.

6.2.U žalbi se obavezno navodi broj i datum odluke koja se žalbom pobija, razlozi pobijanja, identifikacioni podaci o podnosiocu žalbe i potpis podnosioca žalbe.

6.3.Žalba se podnosi ministru nadležnom za položaj privrednih društava i drugih oblika poslovanja, preko Agencije, u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke.

6.4.Ako podnosilac prijave izjavi žalbu na rešenje kojim je zahtev za registaciju odbačen uz utvrđivanje uslova koji nisu bili ispunjeni i istovremeno otkloni nedostatke utvrđene rešenjem, smatraće se da radnje preduzete radi otklanjanja utvrđenih nedostataka nisu ni preduzete, odnosno nastaviće se postupak po žalbi. Ovo znači da podnosilac uz žalbu ne može dostaviti nedostajuću ili ispravljenu dokumentaciju, odnosno da ona neće biti uzeta u obzir ako je dostavljena uz žalbu.

6.5.Ako Registrator utvrdi da je žalba neblagovremena, nedopuštena ili izjavljena od neovlašćenog lica, odbaciće žalbu svojim rešenjem.

6.6.Ako Registrator utvrdi da je žalba osnovana, izmeniće pobijanu odluku ili staviti van snage rešenje o odbacivanju prijave i doneti rešenje o usvajanju prijave.

6.7.Ako Registrator u roku od pet dana od dana njenog prijema, žalbu niti odbaci niti usvoji, bez odlaganja je dostavlja nadležnom ministru.

6.8.Ministar o žalbi odlučuje u roku od 30 dana od dana prijema žalbe u ministarstvu.

7.Zaključna razmatranja

7.1.Postupak registracije pokreće se podnošenjem registracione prijave Agenciji za privredne registre. U zavisnosti od pravne forme subjekta koji se osniva prilaže se i prateća dokumentacija.

7.2.Ukoliko su ispunjeni uslovi za registraciju Registrator donosi rešenje kojim se prijava usvaja i svoju odluku objavljuje na internet strani Agencije. Istovremeno sa donošenjem rešenja objavljuju se i registrovani podaci i dokumenta.