Osnivački akt

Image by Free-Photos from Pixabay

PROMENA OSNIVAČKOG AKTA

(DOO, OD, KD)

Zakon o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) u članu 12 propisuje:

„Osnivački akt ortačkog društva, komanditnog društva i društva s ograničenom odgovornošću menja se odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine, u skladu sa ovim zakonom.

Odluku iz stava 1. ovog člana potpisuju članovi društva koji su za nju glasali, a ta odluka overava se u skladu sa članom 11. st. 2. i 3. ovog zakona, ako je to predviđeno osnivačkim aktom i ako je ta obaveza registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Osnivački akt akcionarskog društva ne menja se.

Statut akcionarskog društva menja se odlukom skupštine, u skladu sa odredbama ovog zakona.

Zakonski zastupnik društva je u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta, odnosno statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst tih dokumenata.

Izmene osnivačkog akta i statuta, kao i prečišćeni tekstovi tih dokumenata nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji“.

Privredno društvo može da izmeni osnivački akt (doo, od, kd). To se često dešava u praksi. Predmet promene može biti poslovno ime, sedište, pretežna delatnost, član društva i dr. Osnivački akt se menja odlukom ortaka, komanditora i komplementara, odnosno skupštine društva. Zakon izričito propisuje da odluku potpisuju članovi koji su za nju glasali i odluka se overava ako je to predviđeno osnivačkim aktom i ako je ta obaveza registrovana. Proizilazi da je zakonska je pretpostavka, da se izmene osnivačkog akta ne overavaju.

Nadalje, Zakon izričito proprije da je zakonski zastupnik u obavezi da nakon svake izmene osnivačkog akta i statuta, sačini i potpiše prečišćeni tekst tog dokumenta. Dakle, kada društvo radi izmene i dopune osnivačkog akta, obavezno je sačiniti i prečišćeni tekst osnivačkog akta, a oba ova dokumenta dostavljaju se radi registracije.

Agencija za privredne registre u uputstvima za registraciju promene osnivačkog akta navodi da društvo može umesto sačinjavanja ova dva dokumenta (izmene osnivačkog akta+ prečišćeni tekst), da se odluči za donošenje novog osnivačkog akta. U ovom slučaju, prethodni osnivački akt se stavlja van snage, a donosi se novi. Ovako sačinjeni novi osnivački akt se takođe ne overava (ovo pravilo ne važi kod osnivanja društva, jer prvi osnivački akt mora uvek biti overen). Osnivački akt akcionarskog društva se ne menja, već samo statut. Pored toga,Agencija za privredne registre navodi i to da se registracija izmena osnivačkog akta odnosno novog osnivačkog akta ne može sprovesti istovremeno sa registracijom promene članova i/ili promene kapitala, s obzirom da ove dve promene proizvode dejstvo tek sa registracijom.

Image by aymane jdidi from Pixabay

Za registraciju promene osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću,  ortačkog, komanditnog APR se podnosi:

-registraciona prijava promene osnivačkog akta (obavezni podaci + dodatak 28),

-odluka nadležnog organa društva o promeni osnivačkog akta,

-prečišćen tekst izmena osnivačkog akta, potpisan od strane zastupnika društva, i

-dokaz o uplati naknade za promenu podataka.

Rezime:

Ukoliko dođe do promene osnivačkog akta onda je potrebno izvršiti registraciju te promene u Registru privrednih subjekata APR. Promena osnivačkog akta se vrši odlukom nadležnog organa. Za registraciju promene je potrebno podneti registracionu prijavu uz koju se prilaže odluka o promeni.

Izvori:

Zakon o privrednim društvima ((„Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018); Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Službeni glasnik Republike Srbije broj 99/2011, 83/2014 i 31/2019); Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 42/2016); Internet strana APR  https://www.apr.gov.rs/registri/privredna-drustva/uputstva/promene-.2031.html#19; M.Vasiljević, Privredna društva, Beograd, 1999; M.Vasiljević, Kompanijsko pravo, Beograd, 2007.