Ocena zakonitosti statuta akcionarskog društva dok teče rok za njegovo usklađivanje

Zakon o privrednim društvima

član 452 stav 2

Sentenca:

  • Zakonitost odredaba statuta akcionarskog društva donetog na osnovu Zakona o preduzećima koji je prestao da važi, ne može se ocenjivati dok teče zakonom propisan rok za njihovo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Iz obrazloženja:

„Pred Ustavnim sudom Republike Srbije pokrenut je postupak za utvrđivanje nezakonitosti odredaba člana 68. stav 2, člana 92. stav 2, člana 94, člana 95. stav 1. tačka 3, člana 113. stav 1. i člana 152. Statuta navedenog u izreci. Predlagač navodi da su osporene odredbe Statuta nesaglasne sa odredbama Zakona o preduzećima.

Ustavni sud je utvrdio da je osporenim odredbama Statuta predviđeno ko može biti punomoćnik akcionara i predstavnik udruženja akcionara, zatim način imenovanja i opoziva članova upravnog odbora, kao i način saradnje organa Društva sa organizacijom sindikata Društva, strukovnim i drugim sindikatima.

Zakonom o preduzećima („Službeni list SRJ“, br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98, 74/99, 9/01 i 36/02) bilo je propisano: da akcionar ostvaruje pravo glasa lično ili preko punomoćnika, s tim da punomoćnik ne može biti član uprave, izvršnog odbora direktora i nadzornog odbora (član 258. tač. 1. i 2); da se upravni odbor sastoji od najmanje tri člana, a da se članovi upravnog odbora mogu birati iz reda akcionara akcionarskog društva i zaposlenih u društvu, kao i iz reda lica izvan društva (član 261. tač. 1. i 2); da skupština akcionarskog društva može opozvati člana upravnog odbora, pod uslovima utvrđenim statutom (član 263. stav 1).

Zakon o preduzećima u odnosu na koji je tražena ocena zakonitosti osporenog Statuta, prestao da je da važi na osnovu člana 456. Zakona o privrednim društvima („Službeni list RS“, broj 125/04), 30. novembra 2004. godine, danom stupanja na snagu tog Zakona, osim odredaba čl. 392. do 399. i čl. 400a, 400b, 400v i 421a koje ostaju na snazi do isteka rokova za privatizaciju utvrđenih zakonom kojim se uređuje privatizacija. Imajući u vidu da je prestao da važi Zakon o preduzećima na osnovu koga je donet osporeni akt, odnosno da su prestale da važe odredbe ovog Zakona u odnosu na koje je tražena ocena zakonitosti osporenog Statuta, a da se iz sadržine osporenih odredaba Statuta može zaključiti da se u konkretnom slučaju radi o odredbama za koje je članom 452. stav 2. Zakona o privrednim društvima propisana obaveza usklađivanja sa odredbama tog Zakona u roku od dve godine od dana njegovog stupanja na snagu, te da taj rok nije istekao, Ustavni sud je, na osnovu člana 46. tačka 9) Zakona o postupku pred Ustavnim sudom i pravnom dejstvu njegovih odluka („Službeni glasnik RS“, br. 32/91, 67/93 i 101/05), doneo odluku kao u izreci.

Ustavni sud Republike Srbije, na osnovu člana 125. Ustava Republike Srbije, na sednici održanoj 15. juna 2006. godine, doneo je

ODLUKU

Odbija se predlog za utvrđivanje nezakonitosti odredaba člana 68. stav 2, člana 92. stav 2, člana 94, člana 95. stav 1. tačka 3, člana 113. stav 1. i člana 152. Statuta Akcionarskog društva „Fasil“ Arilje, od 27. decembra 2001. godine.“

 

(Odluka Ustavnog suda Republike Srbije, IU broj 154/2005 od 15. juna 2006. godine, objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 64/2006 od 26. jula 2006. godine)