Obaveza usklađivanja postojećih akcionarskih društava

usklađivanja postojećih akcionarskih društava

Zakon o privrednim društvima u čl. 592. izričito propisuje da su postojeća akcionarska društva:

  1. dužna da svoj Osnivački akt usklade sa odredbama ovog Zakona do 30. juna 2012. godine,
  2. dužna da svoj Statut i organe usklade sa odredbama ovog Zakona do 30. juna 2012. godine, odnosno da u istom roku donesu Statut ako ga nisu donela do dana stupanja na snagu ovog Zakona, a tim Statutom mogu imenovati direktore, kao i članove nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,
  3. dužna da izvršene promene registruju u skladu sa Zakonom o registraciji, a najkasnije do 15. jula 2012. godine, čine je ostravljena mogućnost da akcionaraska društva na redovnim godišnjim sednicama skupštine akcionara izvrše propisanu obavezu usklađivanja.

Zakon isto određuje da nad postojećim akcionarskim društvima koja ne postupe u skladu sa napred navedenim  registrator koji vodi registar privrednih subjekata pokreće postupak prinudne likvidacije.

Vremenski posmatrano, iz navedenog pravila proizilazi postojanje dva roka. Prvo rok se tiče usaglašavanja postojećih akcionarskih društava sa novodonetim Zakonom o privrednim društvima. Taj rok je 30. jun 2012. godine. Drugi rok se tiče registrovanja promena koje su posledica izvršenog usklađivanja. Taj rok je 15. juli 2012. godine. Posledica ne usklađivanja ili neregistracije izvršenog usklađivanja dovodi do prinudne likvidacije, odnosno prestanka postojanja privrednog subjekta.