NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE

Image by Free-Photos from Pixabay

Aktuelnost naslovljene teme nameće Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosima naknada („Sl. glasnik RS“, br. 86/2019 i 89/2019) doneta 7.12.2019. godine dostupna na https://www.paragraf.rs/propisi/uredba-o-kriterijumima-za-odredjivanje-aktivnosti-koje-uticu-na-zivotnu-sredinu-prema-kolicini-zagadjenja.html i https://osnivanjepreduzeca.rs/propisi-misljenja/zakoni/

Predmetna Uredba implementira odredbe  Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018, 49/2019 i 86/2019 – usklađeni din. izn.) dostupno na https://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-naknadama-za-koriscenje-javnih-dobara.html koji u čl. 138 propisuje obavezu za pravna lica i preduzetnike da podnesu prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Proizilazi, da su pavna lica i preduzetnici dužni da do 31.7.2020. godine podnesu prijave vezano za naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine, a na osnovu koje će lokalna samouprava da donese rešenja o razrezivanju ove naknade za svakog ponaosob.

Implementacija se ogleda u dve stvari.

Prvo, Uredba u čl. 2  negativan uticaj vezuje za pretežnu delatnost. Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti pravnih lica i preduzetnika dele se na one koje imaju: veliki uticaj na životnu sredinu, srednji uticaj na životnu sredinu, mali uticaj na životnu sredinu. Sastavni deo Uredbe je Prilog u kome je izvršeno razvrstavanje uticaja po delatnostima. Iz tog razloga, svako pravno lice i preduzetnik uvodom u predmetni Prilog mogu utvrditi u kojoj grupi se nalaze.

Image by Free-Photos from Pixabay

Drugo, Uredba u čl. 3 određuje visinu nalnade u zavisnosti od stepena uticaja i to:

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 2.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 500.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 200.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 1.000.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 250.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 100.000,00 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

1) velika pravna lica 500.000,00 dinara;

2) srednja pravna lica 125.000,00 dinara;

3) mala pravna lica 50.000 dinara;

4) mikro pravna lica i preduzetnika 5.000,00 dinara.

Razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika na velika pravna lica, srednja pravna lica, mala i mikro pravna lica u smislu ove uredbe vrši se shodno zakonu kojim se uređuje računovodstvo. Iznos naknade iz st. 1-3. ovog člana, utvrđuje se za kalendarsku godinu.

Zaključak iz napred iznetog je, pravna lica i preduzetnici su obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, te su dužni da podnesu prijave lokalnoj samoupravi najkasnije do 31.7.2020. godine.  Lokalna samouprava je dužna da donese pojedinačna rešenja o ovoj naknadi i ista dostavi pravnim licima i preduzetnicima.

Tekst pripremio

Tim osnivanjepreduzeca.rs

Beograd, 22.7.2020.