Kada nastupaju pravna dejstva izvršenog prenosa udela prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima

član 128.

Obaveštenje o prenosu

Sentenca:

  • Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu s ograničenom odgovornošću od dana prijema obaveštenja o prenosu, a sticalac udela postaje član društva s ograničenom odgovornošću kad se pisanim putem saglasi da postane član.

Iz obrazloženja:

Kako činjenično stanje u pogledu donetih odluka skupštine udeličara tuženog na sednici od 31.01.2009. godine nije bilo sporno, kao ni činjenica da je istoj tužioc prisustvovao i glasao protiv spornih odluka, ali je nadglasan glasovima punomoćnika udeličara koji je zastupao prenosioca udela na osnovu punomoćja izdatog 24.07.2009. godine, pri čemu nije sporna ni činjenica da je većinski član privrednog društva tuženog sa 76% udela Ugovorima o poklonu zaključenim sa sticaocima udela, prenela svoj udeo u tuženom privrednom društvu, prvostepeni sud zauzeo stav da se nisu stekli uslovi za usvajanje tužbenog zahteva polazeći od odredbe čl. 120. Zakona o privrednim društvima prema kojoj je prvostepeni sud našao da je prenosioc udela na dan održavanja ponovljene sednice Skupštine tuženog 24.07.2009. godine bila član privrednog društva tuženog, pa prema tome da je i izdata punomoć za zastupanje na navedenoj sednici skupštine bila validna, koji stav se ispostavlja pogrešnim.

Naime, odredbom čl. 128 Zakona o privrednim društvima propisano je da se udeo prenosi ugovorom u pisanoj formi sa overenim potpisima prenosioca i sticaoca. Za prenos udela nije potrebna izmena osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću, osim ako je tim aktom drukčije određeno, pri čemu su prenosilac udela i sticalac udela obavezni da bez odlaganja prijave društvu s ograničenom odgovornošću prenos udela, promenu člana i vreme promene, radi upisa u knjigu udela. Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu s ograničenom odgovornošću od dana prijema obaveštenja o prenosu, a sticalac udela postaje član društva s ograničenom odgovornošću kad se pisanim putem saglasi da postane član.

Imajući u vidu sadržinu citirane odredbe zakona ovaj sud smatra da osnovano žalba tužioca ukazuje da je prvostepeni sud u razrešenju spornog slučaja pogrešno primenio materijalno pravo, imajući u vidu da citirana odredba bez ikakve sumnje upućuje da prenos udela proizvodi pravno dejstvo prema društvu datumom prijema obaveštenja o izvršenom prenosu, pa u takvoj situaciji, kako je prvostepeni sud propustio da utvrdi bitnu činjenicu kada je tuženi primio obaveštenje o prenosu udela to se za sada ne može ispitati pravilnost i zakonitost prvostepene presude u odnosu na validnost datog punomoćja B. L. punomoćniku J. L. za zastupanje imenovane na ponovljenoj sednici Skupštine tuženog privrednog društva održane 24.07.2009. godine, a s tim u vezi i postojanje kvoruma za rad istoj sednici skupštine, kao i punovažnost pobijanih odluka sa te sednice Skupštine, budući da su iste nesporno izglasane glasovima J. L. kao punomoćnika udeličara B.

 

(Rešenje Privrednog apelacionog suda, Pž. 4752/2010 od 19.1.2011. godine – Sudska praksa privrednih sudova – Bilten br. 1/2011)