Izdvajanje uz osnivanje novog privrednog društva

osnovni kapital

Pregled faza statusne promene izdvajanja uz osnivanje novog privrednog društva

Zakon o privrednim društvima propisuje nekoliko oblika statusnih promena. U ovom tekstu se razmatra pojavni oblik izdvajanja uz osnivanje. Razmtaranje se odnosi na davanje pregleda faza sa osnivnim obeležijima ove statusne promene.

1.Učesnici u statusnoj promeni i cilj

1.1. Društvo prenosilac – koje nastavlja da postoji,

1.2. Društvo sticalac – koje nastaje,

1.3. Prenos stvari, prava i obaveza sa Društva prenosioca na Društvo sticaoca (cilj).

2. Prva faza

2.1. Izrada Nacrta plana podele sa prilozima (prilozi su: 1. izmene osnivačkog akta Društva prenosioca, 2. osnivački akt Društva sticaoca, 3. deobni bilans, 4. spisak članova Društva prenosioca i Društva sticaoca sa navođenjem nominalne vrednosti njihovih udela, 5. izjava zastupnika Društva prenosioca da je član saglasan da se ne pripremaju izveštaji propisani zakonom, 6. spisak svih zaposlenih u Društvu prenosiocu čiji se radni odnos nastavlja u Društvu prenosiocu, 7. obaveštenje članu društva o sprovođenju statusne promene, 8. obaveštnje poveriocima čija potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara.

2.1. Registracija Nacrta plana podele radi objavljivanja kod APR (podnošenje registracione prijave APR, uz koju se prilaže Nacrt plana podela – sa svim prilozima, i plaćena administrativna taksa). Rok za donošenje odluke je do 5 radnih dana.

2.3. Zakazivanje skupštine Društva sticaoca (rok od 30 dana mora da protekne od registracije Nacrta plana podele do održavanja skupštine Društva prenosioca).

 3. Druga faza

3.1. Održavanje skupštine Društva prenosioca na kojoj se donosi odluka o odobravanju statusne peomene, te: 1. odobrava/usvaja: Plan podele, 2. vrše izmene i dopune osnivačkog akta Društva prenosioca, 3. donosi osnivački akt Društva sticaoca, 4. usvaja/odobrava deobni bilans, 5. odobrava/usvaja spisak članova Društva prenosioca i Društva sticaoca, 6. odobrava/usvaja izjava o ne sačinjavanju finansijskog i revizorskog izveštaja, 7. odobrava/usvaja spisak svih zaposlenih u Društvu prenosiocu čiji se radni odnos nastavlja u Društvu sticaocu.

3.2. Overa Plana podele kod nadležnog organa overe – javnog beležnika (zakazivanje overe, prilaganje potrebnih dokumenata i plaćanje takse za overu).

Zakonom o privrednim društvima je predviđeno da plan podele, stupa na snagu kada je odobren odlukom skupštine svih društava koja učestvuju u statusnoj promeni, odnosno danom zaklјučenja tog ugovora ako je taj datum kasniji, ako ugovorom nije predviđeno da stupa na snagu nekog kasnijeg datuma (član 498. Zakona o privrednim društvima). Važno je napomenuti i to da će se kao datum zaklјučenja ugovora, odnosno plana podele, uzeti datum overe, budući da je reč o formalnom ugovoru.

4. Treća faza

4.1. Registracija statusne promene kod Društva podnosioca (podnošenje registracione prijave APR, uz koju se prilažu izmene i dopune osnivačkog akta Društva prenosioca i plaćena administrativna taksa). Ovoj registraciji se pristupa po proteku 30 dana od dana overe Plana podele kod javnog beležnika. Rok za donošenje odluke je do 5 radnih dana,

4.2. Registracija osnivanja Društva sticaoca (podnošenje registracione prijave APR, uz koju se prilaže osnivački akt Društva sticaoca i plaćena administrativna taksa). Rok za donošenje odluke je do 5 radnih dana.

5. Četvrta faza

5.1. Ukoliko Plan podele obuhvata i nepokretnost, onda je potrebno: 1. sprovesti:  upis prava svojine na na toj nepokretnosti u registru nepokretnosti u korist Društva sticaoca (priprema prijave, uz koju se prilaže Plan podele i plaćena administrativna taksa), 2. podneti poresku prijavu za porez na imovinu (priprema prijave, uz koju se prilaže Plan podele i drugi dokazi).

Porez na prenos apsolutnih prava ne primenjuje se na prenos nepokretnosti Planom podele, a saglasno Zakon o porezu na imovinu koji u čl. 24a propisuje i to: od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzima se: prenos apsolutnog prava iz člana 23. ovog zakona sa pravnog prethodnika na pravnog sledbenika u statusnoj promeni, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Izvori

 Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/2011 i 99/2011)); Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Službeni glasnik Republike Srbije broj 99/2011); Zakon o porezima na imovinu (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 26/2001, 42/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2010, 78/2001, 57/2012, 47/2013, 68/2014); Pravilnik o sadržini registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju (Službeni glasnik Republike Srbije br. 6/2012);M.Vasiljević, Privredna društva, Beograd, 1999; M.Vasiljević, Kompanijsko pravo, Beograd, 2007.