Forme društva koje se upisuju u registar privrednih subjekata

Forme privrednog drustva koje se registruju slika

Forme privrednog društva koje se upisuju u registar, jednošalterski sistem registracije i dobijanje izvoda iz registra privrednih subjekata

Forme privrednog društva koje se upisuju u registar privrednih subjekata

1.U postupku registracije u Registar privrednih subjekata se upisuju i forme privrednog društva (pored drugih oblika propisanih Zakonom) i to: akcionarsko društvo, društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo i komanditno društvo, a saglasno Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ br. 36/11, 99/11), Zakonu o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 99/11), Pravilniku o sadržini Registra privrednih subjekata i dokumentaciji potrebnoj za registraciju („Službeni glasnik RS“ br. 6/12) i Odluci o visini naknade za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre („Službeni glasnik RS“ br. 5/12).

Jednošalterski sistem registracije

2.Privredno društvo upisom u Registar privrednih subjekata stiče pravni subjektivitet. Pod pravnim subjektivitetom privrednog društva podrazumeva se postojanje njegove pravne sposobnosti, poslovne sposobnosti i deliktne sposobnosti. Srpsko pravo svim privrednim društvima priznaje pravni subjektivitet. Pravni subjektivitet je veoma značajan element privrednog društva, jer mu omogućava da učestvuje u pravnom prometu (stiče prava i obaveze) koji je nadgradnja nad ekonomskim prometom (razmena robe i usluga) što ustvari dalje znači omogućavanje ostvarivanja funkcije privrednog društva, a to je obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti.

Pribavljanje izvoda iz registra privrednih subjekata

3.Postupak osnivanja privrednih društava se sprovodi preko jednošalterskog sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i broj osiguranika zdravstvenog osiguranja koji izdaje RZZO.

4.Registarski broj dodeljuje Republički zavod za statistiku uz uplatu naknade za dodelu registarskog broja, a preko Agencije za privredne registre. Broj računa za uplatu takse za registarski/matični broj je: 840-742221843-57, a u nastavku se u polje poziv na broj upisuje šifra sa spiska opština, dok je  iznos takse za dobijanje registarskog/matičnog broja preko Agencije, a od Republičkog zavoda za statistiku iznosi 2.140,00 dinara.

5.Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja nadležnom PIO Fondu prijavu na osiguranje za osnivača koji u prijavi upiše da ne zasniva radni odnos u privrednom subjektu, i prijavu početka obavljanja delatnosti. Ukoliko osnivač navede da zasniva radni odnos, u obavezi je da samostalno izvrši prijavu na osiguranje PIO fondu, a APR će ovom Fondu izvršiti samo prijavu privrednog subjekta kao obveznika plaćanja doprinosa. Agencija po datom ovlašćenju u jedinstvenoj registracionoj prijavi (JRPPS), dostavlja Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje podatke potrebne za registraciju obveznika plaćanja doprinosa.

6.Pravno tehnički posmatrano, registracija privrednog društva podrazumeva upis privrednog društva u Registar privrednih subjekata. Upis u taj registar vrši Registrator po podnetoj registracionoj prijavi. Upisu prethodi donošenje rešenja o registraciji. Nakon donošenja rešenja isto se izvršava tako što se privredno društvo upisuje u Registar privrednih subjekata.

7.Za dobijanje izvoda iz Registra privrednih subjekata u potrebno je:

7.1.podneti zahtev za izvod (može se dobiti u Agenciji ili preuzeti sa Internet strane APR),

7.2.priložiti dokaz o uplati naknade u iznosu od 1.700,00 dinara na račun Agencije.

8.Zahtev za izvod može da podnese bilo koje fizičko lice ili pravno lice, a izvod se odmah dobija u Agenciji.