Direktor društva sa ograničenom odgovornošću

I Suštinsko svojstvo pravnog položaja direktora DOO

drustvo sa ogranicenom odgovornoscu

Suštinsko svojstvo direktora društva sa ograničenom odgovornošću jeste njegovo svojstvo zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik jeste vrsta zastupnika čiji osnov za zastupanje čini Zakon. Zakon o privrednim društvima izričito predviđa da je direktor zakonski zastupnik društva sa ograničenom odgovornošću. Kao zastupnik, direktor dela u ime i za račun društva sa ograničenom odgovornošću. Sve poslove i pravne radnje koje direktor preduzme u svojstvu zastupnika smatra se da je preduzelo samo društvo sa ograničenom odgovornošću.

II Prikaz pravnog položaja direktora u DOO direktor doo, u ostalim segmentima

doo

Pored iznetog suštinskog svojstva direktora društva sa ograničenom odgovornošću, njegov pravni položaj određuje, između ostalog, i: broj direktora, mandat, granice ovlašćenja, imenovanje i razrešenje i dr.
Tako, svako društvo sa ograničenom odgovornošću ima jednog ili više direktora. Broj direktora određuje se osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva. Ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine nije određen broj direktora, smatra se da društvo sa ograničenom odgovornošću ima jednog direktora.
Ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva nije određeno drugačije, smatra se da mandat direktora nije ograničen.
Direktor zastupa društvo prema trećim licima u skladu sa osnivačkim aktom, odlukama skupštine društva i uputstvima nadzornog odbora, ako je upravlјanje društvom dvodomno. Ako društvo ima više od jednog direktora, svi direktori zastupaju društvo zajednički, ako osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva nije drugačije određeno. Direktor vodi poslove društva u skladu sa osnivačkim aktom i odlukama skupštine, kao i sa uputstvima nadzornog odbora ako je upravlјanje društvom dvodomno. Ako društvo ima više od jednog direktora, svi direktori vode poslove društva zajednički, osim ako je osnivačkim aktom ili odlukom skupštine društva drugačije određeno. Ako je osnivačkim aktom ili odlukom skupštine određeno da svaki direktor prilikom vođenja poslova društva postupa samostalno, direktor ne može preduzeti nameravanu radnju ako se tome protivi neki od preostalih direktora, ali je ovlašćen da u tom pogledu zahteva uputstvo skupštine društva, odnosno nadzornog odbora ako je upravlјanje društvom dvodomno. U društvu u kome je upravlјanje jednodomno, direktori obavlјaju sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine. U društvu u kome je upravlјanje dvodomno, direktori obavlјaju sve poslove koji nisu u nadležnosti skupštine i nadzornog odbora.
Direktora imenuje i razrešava skupština društva, ako je društvo organizovano kao dvodomno onda je to nadzorni odbor. Skupština ili nadzorni odbor mogu da razreše direktora u svakom momentu. Isto tako, i direktor može da da otkaz na funkciju direktora u svako doba.

II Naknada za rad direktora i njen poreski tretman

osnivanje preduzeca

U kompansijskom smislu direktor u društvu sa ograničenom odgovornošću ima pravo na naknadu za svoj rad, a može imati i pravo na stimulaciju. Naknada i stimilacija utvrđuju se odlukom skupštine ili odlukom nadzornog odbora ako je upravlјanje društvom dvodomno ili se ovim aktima određuje način njenog obračuna. Zakonom je takođe propisano da visina naknade i stimulacije može zavisiti od poslovnih rezultata društva, ali ta naknada ne može biti određena kao učešće u raspodeli dobiti društva.
Posmatrano sa radnopravnog aspekta razlikujemo dve pravne situacije kada je u pitanju direktor društva sa ograničenom odgovornošću. Prvo, direktor može da bude u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vreme, uz zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu, koji s direktorom zaklјučuje član nadzornog odbora ako je društvo dvodomno ili član skupštine ako je društvo organizovano kao jednodomno, te da po tom osnovu ostvaruje zaradu za svoj rad. Drugo, direktor može da obavlјa poslove bez zasnivanja radnog odnosa, zaklјučivanjem ugovora o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima s nadležnim organom društva. U ovom slučaju direktor, u skladu sa čl. 48. stav 5. Zakona o radu, kao lice koje obavlјa poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa, ima pravo na naknadu za rad koja ima karakter zarade i druga prava, obaveze i odgovornosti u skladu sa ugovorom. Društva sa ograničenom odgovornošću su slobodna da se u skladu sa Zakonom o radu opredele da li će s direktorom zasnivati radni odnos, ili će te poslove direktor obavlјati van radnog odnosa.
Na primanja u vidu zarade ili naknade za rad direktorima u radnom odnosu i van radnog odnosa obračunavaju se sve poreske obaveze kao na redovne zarade zaposlenih.

III Zaključak

Suštinsko svojstvo direktora društva sa ograničenom odgovornošću jeste njegovo svojstvo zakonskog zastupnika. Kao zastupnik, direktor dela u ime i za račun društva sa ograničenom odgovornošću. Sve poslove i pravne radnje koje lice preduzme u svojstvu zastupnika smatra se da je preduzelo samo društvo sa ograničenom odgovornošću. Pored iznetog pravni položaj direktora društva sa ograničenom odgovornošću određuje i: broj direktora, mandat, granice ovlašćenja, naknada za rad, imenovanje i razrešenje i dr.

Izvori: Zakon o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 36/2011); Zakonom o radu (Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24/2005 i 61/2005), Zakon o porezu na dohodak građana (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 24/2001, 80/2002,135/2004; Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Službeni glasnik Republike Srbije, broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11); Mišlјenje Ministarstva finansija, br. 414-00-00068/2007-04 od 26.9.2007); Mišlјenje Ministarstva finansija, br. 414-00-169/2008-04 od 30.12.2008); Mišljenje Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, br. 11-00-264/98-02 od 6.11.1998. godine.