Osnivanje Doo u Srbiji

Privredno društvo – upravljenje i osnivanje

Dobrodošli na sajt gde Vam pored mogućnosti pružanja profesionalne usluge u osnivanju i/ili upravljanju privrednim društvom, nudimo i relevantne informacije neophodne za uspešno funkcionisanje Vašeg preduzeća.
prezentacija-sajta-osnivanjepreduzeca.rsPolazište u osmišljavanju ovog sajta jeste prikaz relevantnih pravnih i računovodstvenih propisa i iskustvenih saznanja, kao i pružanje profesionalne usluge u tom segmentu, a sve to povodomdruštvenih odnosa koji se uspostavljaju usled privredne aktivnosti. Neophodno je da pojedinci koji pristupe obavljanju privredne delatnosti u formi privrednog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo) ili preduzetnika vladaju sa pravnim i računovodstvenim pravilima i iskustvenim saznanjima kao i da imaju mogućnost pribavljanja tih usluga na tržištu. Adekvatnost u spontanoj primeni pravila i saznanja i profesionalnom angažovanju drugih je ujedno i mera uspeha. Upravo je to i cilj ovog sajta, iza koga stoje stručnjaci sa dugogodišnjom uspešnom praksom.

Metodološki posmatrano, sajt prezentuje četiri tematske oblasti.

Privredna društva

privredna drustva Prva tematska oblast je privredno društvo. U širem kontekstu reči, nužno se postavlja i pitanje: Zašto se osniva privredno društvo? U odgovoru na ovo pitanje, svakako treba poći od postojećeg stanja stvari, a to je da egzistiraju dva Zakonska načina, odnosno forme, za obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti. Prvo, delatnost radi sticanja dobiti se može obavljati u formi preduzetnika. Drugo, navedena delatnost se može obavljati u formi privrednog društva. U kontekstu navedenog, na jednoj strani nalazi se preduzetnik kao fizičko lice koje obavlje delatnost radi sticanja dobiti i koji svojom imovinom odgovara za obaveze nastale iz poslovanja radnje (prodavnica, frizerski salon, advokatska kancelarija, lekarska ordinacija, automehaničarska radnja…). Sa druge strane, kada se misli na  društvo sa ograničenom odgovornošću, kao i druge oblike privrednog društva (ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo), privrednu delatnost obavlja samo privredno društvo koje ima status pravnog lica, pri čemu je imovina vlasnika, kao i odgovornost vlasnika odvojena od imovine i obaveza privrednog društva, što nas dovodi do činjenice da privredno društvo ima sopstvenu imovinu kojom odgovara za svoje obaveze. Međutim kada je rač o ortačkom i komanditnom društvu vlasnik i svojom ličnom imovinom odgovara za obaveze koje je privredno društvo preuzelo u pravnom prometu. Nasuprot ovome, delatnost koja nema za cilj sticanje dobiti  ne obavlja se u formi preduzetnika ili privrednog društva, već za to postoje drugi, od strane države propisani, organizacioni oblici – udruženja, ustanove i dr. Iz tog razloga, privredno društvo je prikazano kroz njegovo određenje, osnivanje, poslovanje i prestanak. Reč je o prikazu statusno-pravnih pravila i iskustvenih saznanja koji su od značaja za poslovanje.

Osnivački Akt

osnivacki aktZa osnivanje i postojanje privrednog društva je potrebno postojanje određenih akata. Po jednom pristupu, dovoljno je postojanje osnivačkog akta. Po drugom, pored osnivačkog akta potrebno je postojanje i statuta. Po pravilu, osnivački akt je ugovor o osnivanju privrednog društva, imajući u vidu da po definiciji privredno društvo jeste udruženje više lice, što upućuje na saglasnost volja tih lica usmerenu ka njihovom udruživanju radi obavljanja određenih poslova u cilju sticanaja dobiti. Zakon o privrednim društvima Republike Srbije određuje formu osnivačkog akta. Reč je o tzv. višem obliku pismene forme…

Računovodstvo

knjigovodstvo - računovodstvo za firmu u srbijiDruga tematska oblast je računovodstvo. Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja je Zakonska obaveza svakog privrednog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo) i preduzetnika. Tokom poslovanja, privredno društvo i preduzetnik stupaju u mnogobrojne odnose sa drugim subjektima na tržištu. Sve te transakcije dovode do nastanka određenih promena na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima koje se beleže u poslovnim knjigama privrednog subjekta. Na osnovu tako vođenih poslovnih knjiga sastavljaju se redovni i vanredni finansijski izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i dr.) privrednog subjekta. Ovako posmatrano, svaka aktivnost privrednog subjekta biva evidentirana, što omogućuje ostvarivanje različitih ciljeva. Iz tog razloga, računovodstvo je prikazano kroz vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje i reviziju finansijskih izveštaja.

Cenovnik usluga

cena osnivanja firme u SrbijiTreća tematska oblast je cenovnik usluga. Svaki korisnik ovog sajta ima na raspolaganju mogućnost da prikazane relevatne propise i saznanja iz materije računovodstva i privrednog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo) u određenoj meri neposredno primeni tokom preduzimanja delatnosti radi sticanja dobiti kao i da usled dejstva više uzroka kao što su: složenost propisanih procedura, raznovrsnost i mnogobrojnost zakonskih propisa, česte izmene postojećih procedura i pravila, složenosti postavljenih ciljeva, kao i nužne specijalizacije i prakse postupanja u ovoj materiji propise i saznanja primeni posredstvom drugog lica. To drugo lice jeste stručnjak. Iz tog razloga, dat je cenovnik usluga, u cilju opredeljivanja za neku od potrebnih usluga.

Propisi, mišljenja i modeli akata

osnivanje prduzeca, osnivanje firme, registrovanje firme u srbijiTreća tematska oblast su propisi i mišljenja. Kao predmet prikaza ovog sajta, privredno društvo (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo) i računovodstvo su pravno normirane društveno-ekonomske kategorije. To nameće potrebu navođenja i sistematizacije pravnih akata koji za predmet svoje regulative imaju navedene kategorije. Posebno su prikazani propisi o privrednim društvima, a posebno o računovodstvu. Reč je osnovnim Zakonskim i podzakonskim aktima. Pored propisa, ova tematska oblast, obuhvata modele akata i mišljenja. Reč je o modelima akata privrednih društava i mišljenjima zauzetih od strane nadležnih organa u primeni propisa o privrednim društvima i računovodstvu. Nema sumnje da će navedeni prikaz doprineti efikasnijem obavljanju privredne delatnosti.