Osnivanje Doo u Srbiji

Privredno društvo – osnivanje, promene, pravna podrška, računovodstvo i likvidacija

Dobrodošli na Sajt https://osnivanjepreduzeca.rs/  

prezentacija-sajta-osnivanjepreduzeca.rs

Polazište u osmišljavanju ovog Sajta jeste prikaz profesionalnih usluga koje se nude povodom društvenih odnosa koji se uspostavljaju obavljanjem privredne delatnosti. Očekivano je da subjekti koji pristupe obavljanju privredne delatnosti imaju mogućnost slobodnog pribavljanja, između ostalog, i privredno-pravnih i knjigovodstveno-finansijskih usluga na tržištu. Adekvatnost u spontanoj primeni pravila i saznanja i profesionalnom angažovanju drugih je ujedno i mera uspeha. Upravo je to i cilj ovog sajta, iza koga stoje stručnjaci sa dugogodišnjom uspešnom praksom. 

Privredno-pravne usluge

osnivacki akt

Tokom poslovanja, u spletu raznovrsnih odnosa u koje stupa privredno društvo, pojavljuje se potreba za obezbeđivanjem i privredno-pravnih usluga, kao što je davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja, sastavljanje oštih i pojedinačnih akata i dr. u oblasti kompanijskog prava, ugovornog privrednog prava, bankarskih poslova, hartija od vrednosti, prometa nekretnina i real estate projekata, radnopravnih odnosa, autorskog prava i industrijske svojine, stečaja i likvidacije, javnih nabavki, procene vrednosti nepokretnosti, medijacije, i dr. oblasti. Predmetne usluge, može te obezbediti ovde, kao što su između ostalog i usluge vezano za:

1.Osnivanje privrednog društva, i to:

-popunjavanje registracione prijave,

-izradu osnivačkog akta,

-konsultacije oko rezervacije naziva ili provere podobnosti izabranog naziva za privredno društvo pretragom Registra privrednih subjekata,

-konsultacije oko izbora pretežne i ostalih  delatnosti,

-konsultacije oko adrese sedišta i adrese za prijem pošte,

-konsultacije oko određivanja visine i roka uplate novčanog uloga u osnovni kapital,

-konsultacije oko unošenja nenovčanog uloga (stvari i prava) u osnovni kapital,

-konsultacije oko registracije za PDV,

-obaveštavanje o donetom Rešenju o osnivanju privrednog društva ili drugog oblika organizovanja,

-konsultacije oko otvaranja računa u banci.

2.Promene kod privrednog društva, i to:

-poslovnog imena,

-adrese sedišta,

-adrese za prijem pošte,

-e pošte,

-pretežne i ostalih delatnosti,

-trajanja društva,

-osnivačkog akta,

-overe osnivačkog akta,

-zastupnika (direktori, prokuristi, likvidacioni upravnici)

-organa upravljanja (nadzornog odbora, odbora direktora i dr.),

-osnovnog kapitala (povećanje i smanjenje),

-vezane za rezervisani sopstveni udeo,

-vezane za realizaciju prava na sticanje udela,

-vezano za registrovana lica,

-vezane za objavljivanje dokumentacije,

-vezane za ogranak i predstavništvo,

-članova privrednog društva,

-statusa (pripajanje, spajanje, podela),

-pravne forme.

3.Prestanak privrednog društva (likvidacija i stečaj), i to:

3.1.pokretanje i sprovođenju likvidacije što obuhvata:

-izradu odluke o pokretanju likvidacije,

-izradu početnog likvidacionog izveštaja,

-izradu godišnjeg likvidacionog izveštaja,

-izradu završnog likvidacionog izveštaaj,

-izradu izveštaja o sprovednoj likvidaciji,

-izradu odluke o okončanju likvidacije,

-popunjavanje registracionih prijava za pokretanje, likvidacione izveštaje i brisanje privrednog društva iz APR,

3.2.pokretanje i praćenje stečaja i to:
-izradu predloga za pokretanje stečaja,

-konsultacije oko prvog i eventualno drugih poverilačkih ročišta,

-izradu stečajne prijave,

-konsultacije oko ispitnog ročišta,

-konsultacije oko unovčenja stečajne mase,

-konsultacije oko deobe stečajne mase,

-konsultacije oko završnog ročišta i zaključenja stečaja,

-konsultacije oko unapred pripremljnog plana reorganizacije i plana reorganizacije i sprovođenja postupka po njima.

4.Rad organa privrednog društva, i to:  

-sazivanje i održavanje skupštine, nadzornog odbora, odbora direktora i drugih organa društva, i

-izradu odluka, zaključaka, zapisnika i drugih akata navedenih organa privrednog društva.

5.Zaposlene u privrednom društvu, i to:  

-izradu ugovora o radu, izradu ugovora delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i drugih ugovora iz radnog zakonodavstva,

-izradu rešenja i drugih akata kojima se odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih;

-izradu pravilnika o radu, pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pravilnika o službenom putu, pravilnika o poslovnoj tajni i drugih opštih akata;

-davanje pravnih mišljenje i saveta.

Računovodstveno-finansijske usluge

knjigovodstvo - računovodstvo za firmu u srbiji

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja je Zakonska obaveza svakog privrednog društva (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo i akcionarsko društvo) i preduzetnika. Tokom poslovanja, privredno društvo i preduzetnik stupaju u mnogobrojne odnose sa drugim subjektima na tržištu. Sve te transakcije dovode do nastanka određenih promena na imovini, obavezama, kapitalu, prihodima i rashodima koje se beleže u poslovnim knjigama privrednog subjekta. Na osnovu tako vođenih poslovnih knjiga sastavljaju se redovni i vanredni finansijski izveštaji (bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i dr.) privrednog subjekta. Ovako posmatrano, svaka aktivnost privrednog subjekta biva evidentirana, što omogućuje ostvarivanje različitih ciljeva Predmetne usluge, može te obezbediti ovde, i to:

-vođenje poslovnih knjiga,

-sastavljanje finansijskih izveštaja,

-obračun plata, i

-ekonomsko finansijska veštačenja.

cena osnivanja firme u Srbiji

 

 

 

 

Želimo Vam uspeh u poslovanju i ostvarenje postavljenih ciljeva.

Tim osnivanjepreduzeca.rs