Usluge

 

Osnivanje:

 1. Osnivanje privrednog društva (doo, ad – nejavno, kd i od)
 2. Osnivanje preduzetnika
 3. Obrazovanje ogranka
 4. Obrazovanje ogranka stranog privrednog društva
 5. Obrazovanje predstavništva stranog privrednog društva
 6. Osnivanje javnog akcionarskog društva
 7. Osnivanje banke
 8. Osnivanje društva za upravljanje investicionim fondom
 9. Osnivanje brokersko-dilerskog društva i berze
 10. Osnivanje društva za osiguranje
 11. Osnivanje zadruga i zadružnog saveza

Promena:

 1. Poslovno ime
 2. Adresa sedišta
 3. Adresa za prijem pošte i elektronske pošte
 4. Pretežna delatnost
 5. Broj računa u banci
 6. Zastupnika i/ili njegovih ovlašćenja za zastupanje
 7. Direktora, člana odbora direktora, izvršnog direktora, člana nadzornog odbora, prokuriste
 8. (Registracija) uplate uloga
 9. Povećanje osnovnog kapitala
 10. Smanjenje osnovnog kapitala
 11. Člana društva
 12.  (Registracija) obaveze overe osnivačkog akta
 13. Osnivačkog akta
 14. Statuta
 15. Vremena trajanja društva
 16.  (Registracija) objavljivanja zapisnika sa sednice skupštine
 17. Podataka o ogranku i predstavništvu
 18. Pravne forme
 19. Statusne promena
 20. Druge promene

Brisanje:

 1. Likvidacija privrednog društva (doo, ad – nejavno, kd i od)
 2. Preduzetnika
 3. Ogranka
 4. Ogranka stranog privrednog društva
 5. Predstavništva stranog privrednog društva
 6. Likvidacija javnog akcionarskog društva
 7. Likvidacija banke
 8. Likvidacija društva za upravljanje investicionim fondom
 9. Likvidacija brokersko-dilerskog društva i berze
 10. Likvidacija društva za osiguranje
 11. Likvidacija zadruge i zadružnog saveza

Ostale usluge:

 1. Pravna podrška
 2. Računovodstvo
 3. Virtuelna kancelarija – sedište (poslovna adresa)

+ poštansko sanduče (prosleđivanje e-mailom, fizički)

+ izrada sajta

+ održavanje sajta

+ personalizovano odgovaranje na pozive u ime Vaše firme