Propisi i mišljenja

Propis je pravilo koje uređuje određeni društveni odnos. Pravna pravila (kao vrsta pravila), u materijalnom smislu propisuje (donosi) društvena snaga koja je na vlasti. U formalnom smislu, pravna pravila uvek imaju oblik u kome se nalaze. Država, aparatom svoje prinude jeste garant poštovanja pravnih propisa. Jedan od najvažnih pravnih propisa je Zakon.
Zakon je normativni akt koji donosi zakonodavni organ po zakonodavnom postupku, a koji uređuje određeni društvni odnos. Zakon o privrednim društvima normira pravni status privrednih subjekta (privrednih društava). Pored njega kao osnovnog Zakona, postoje i posebni Zakoni koji uređuje status određenih privrednih subjekata (banaka, osiguravajućih društava i dr.).
Pored Zakona postoje i drugi propisi koji uređuju status privrednih subjekata. U prvom redu ovde je rač o tzv. autonomnim propisima koje donose sami privredni subjekti (osnivački akt, statut i dr.).
Pravno mišljenje (komentar) je iznalaženje pravog smisla pravnog propisa. Mišljenja (komentari) mogu biti službena kada ih daje organ nadležan za njihovo donošenje ili primenu ili ostala kada ih daju druga lica.

Nastojanje odgovornosti matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća

Zakon o privrednim društvima član 456. Solidarna odgovornost Sentenca: Odgovornost matičnog preduzeća za obaveze zavisnog preduzeća prestala je da postoji danom stupanja na snagu Zakona o privrednim društvima, odnosno 30.11.2004. godine, kada je prestala i važnost zakonske odredbe kojom je ista bila predviđena.

Ocena zakonitosti statuta akcionarskog društva dok teče rok za njegovo usklađivanje

Zakon o privrednim društvima član 452 stav 2 Sentenca: Zakonitost odredaba statuta akcionarskog društva donetog na osnovu Zakona o preduzećima koji je prestao da važi, ne može se ocenjivati dok teče zakonom propisan rok za njihovo usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima.

Zakon o stečaju

Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o stečaju Proglašava se Zakon o stečaju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2009. godini, 11. decembra 2009. godine. PR broj 208 U Beogradu, 16. decembra 2009. godine Predsednik Republike, Boris […]

Kada nastupaju pravna dejstva izvršenog prenosa udela prema privrednom društvu

Zakon o privrednim društvima član 128. Obaveštenje o prenosu Sentenca: Prenos udela ima pravno dejstvo prema društvu s ograničenom odgovornošću od dana prijema obaveštenja o prenosu, a sticalac udela postaje član društva s ograničenom odgovornošću kad se pisanim putem saglasi da postane član. Iz obrazloženja: Kako činjenično stanje u pogledu donetih odluka skupštine udeličara tuženog […]