Kvorum i većina

doo

Rad skupštine društva sa ograničenom odgovornošću Skupština društva sa ograničenom odogovrnošću predstavlja najviši organ u društvu koji odlučuje o najbitnijim pitanjima vezanim za samo društvo. Skupština je organ vlasnika kapitala jer nju čine svi članovi društva.To su vlasnici udela u društvu koje su stekli ulaganjem novčanih ili nenovčanih sredstava u osnovni kapital društva. Svaki član […]

Sednica skupštine doo

skupština doo

Održavanje sednice skupštine doo bez sazivanja Zakon o privrednim društvima u čl. 206 sadrži sledeće pravno pravilo: „Sednica se može održati i bez sazivanja ako joj prisustvuju svi članovi društva, osim ako je osnivačkim aktom drukčije određeno.“ Komentar Skupština predstavlja najviši organ društva sa ograničenom odgovornošću koja odlučuje o najvažnijim pitanjima vezanim za društvo. Skupštinu […]

UDRUŽENJE

udruživanje

Ključna razlika privrednog društva i udruženja Suštinska razlika privrednog društva (od, kd, doo i ad) sa jedne strane i neprofitnog pravnog lica (udruženja kao jednog takvog oblika) sa druge strane, se ogleda u cilju. Iz ove razlike proizilaze i druge razlike, bilo neposredno bili posredno. Privredno društvo se osniva radi sticanje profita. Profit se stiče […]

Likvidacija privrednog društva

likvidacija doo

POJAM I VRSTE LIKVIDACIJE Likvidacija društva predstavlja oblik prestanka privrednog društva koja se sprovodi kada privredno društvo ima dovoljno finansijskih sredstava za pokriće svih svojih obaveza. Za razliku od toga, stečaj privrednog društva se sprovodi kada imovina privrednog društva nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca. Likvidacije privrednog društva je pod kontrolom članova društva, dok […]

Osnivanje preduzeća u Republici Srpskoj

Osnivanje preduzeca

Postupak registracije Društva sa ograničenom odgovornošću u Republici Srpskoj Prije svega, dragi čitaoci, pisac ovog teksta će pokušati da vas ne opterećuje čisto pravnom terminologijom i pozivanjem na zakone koji regulišu ovu oblast jer korisniku informacije iz ovog teksta to uopšte nije potrebno niti mu je od krucijalnog značaja. Obzirom da je ovo tekst koji […]

Direktor društva sa ograničenom odgovornošću

drustvo sa ogranicenom odgovornoscu

I Suštinsko svojstvo pravnog položaja direktora DOO Suštinsko svojstvo direktora društva sa ograničenom odgovornošću jeste njegovo svojstvo zakonskog zastupnika. Zakonski zastupnik jeste vrsta zastupnika čiji osnov za zastupanje čini Zakon. Zakon o privrednim društvima izričito predviđa da je direktor zakonski zastupnik društva sa ograničenom odgovornošću. Kao zastupnik, direktor dela u ime i za račun društva […]

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću iz radnog odnosa

zaposleni kao osnivač doo-

Zaposleni kao osnivač društva sa ograničenom odgovornošću Da li je to što je lice u radnom odnosu smetnja da osnuje društvo sa ograničenom odgovornošću? Drugim rečima, može li se fizičko lice koje je u radnom odnosu pojaviti kao osnivač ili jedan od osnivača društva sa ograničenom odgovornošću, te po tom osnovu da ostvaruje tzv. članska […]

Šta je udruženje građana?

udruženje,

  Udruženje građanja Udruženje predstavlja dobrovoljnu, nevladinu i neprofitnu organizaciju zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica koja se osniva radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja ili opšteg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom i Zakonom. Jedna od Ustavom zagarantovanih sloboda je i sloboda udruživanja. Ova sloboda je pravna garancija povezivanja […]